Журналистика бөлгүмү ажыттынган

  0
  2

  Тываның күрүне университединиң филология факультединде «Аныяк журналистиң школазы» деп студентилерниң чаа эртем бөлгүмү ажыттынган. Бөлүгмнүң ажылын орус дыл болгаш чогаал кафедразының улуг башкызы Аржаана Куулар удуртуп баштаар.

  Журналистика дугайында чогуур билиглерге, журналист мергежилге өөредир чогаадыкчы бөлгүмнү дыка хөй студентилер сонуургап турар. Массалыг информация чепсектериниң парлалга черлеринге, телевидениеге ажылдаар корреспондентилерден аңгыда, копирайтер, SMM-менеджер, дата-журналист, бренд-менеджер дээн ышкаш специалистер, янзы-бүрү организацияларның парлалга албаннарының төлээлери база херек.

  – Сөзүглелдерни шын болгаш ужур-уткалыг бижип билири – кандыг-даа профессионал кижиниң, ылаңгыя филологтарның албан эки билир ужурлуг чүүлү-дүр – деп, Аржаана Куулар демдеглээн.

  Бөлгүмнүң бирги хуралынга-ла студентилерниң хей-аъды бедип, келир үениң планнарын сайгарып чугаалашкан. Аныяктарның амыдыралының чугула болуушкуннарын чырыдар студентилер солунун тургузар деп идея оларны өөртүп турар.

  Чогаадыкчы чорук – оларның сайзыралынга, чаартыкчы болгаш бижиир салым-чаяанын ажыдарынга күштүг барымдаа болур дээрзинге олар бүзүреп турар. Келир үеде үндүрер солунунуң хемчээлин, ооң адын, рубрикаларын идепкейлиг сайгарганнар.

  Тыва болгаш орус чугааның шын бижилгезиниң айтырыгларынга тураскааткан социал четкилерде өөредилгелиг электроннуг бүрүткел оларның кичээнгейин оюп эртпээн. Бо угланыышкынны бөлгүмнүң киржикчилери аажок сонуургап турар.

  Аныяк журналистиң школазы эртем ажылын кылып, эртем-практиктиг конференцияларга, мөөрейлерге киржир, шинчилелдерни чорудар, статьялар бижиир, эртем фондуларының грантызы дээш туржур.
  Студентилерни журналист мергежилге өөредип сайзырадыры-биле бөлгүмнүң удуртукчузу консультацияны, а республиканың кол журналистери мастер-класстарны эрттирер.

  Реклама