Шын - Тува Медиа Групп

Чон аразында кижи Чарлаттынган Адалар хүнүнге уткуштур эр кижиниң сүлдезин бедидер сорулгалыг чер-черлерде хурал-суглаа­лар, культура болгаш спортчу хөй-ле хемчеглерниң эртип турарын интернетте, солун-сеткүүлдерде чырыдып турар. Ниитилелде болгаш өг-бүледе эр кижиниң ролюнуң дугайында чугаалажып турар болган...

ШУПТУ ЧҮВЕ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

Аас-кежии — ажы-төлүнде Тыва кижиниң байы ажы-төлүнде дээр болгай. Ылаңгыя Ада кижиниң, Ие кижиниң ат-алдарын бедиткен хүннерни калбаа-биле демдеглеп турары дыка өөрүнчүг. Ниитилелдиң кол тургузукчузу өг-бүле болганда, аравыста эскертинмейн чурттап чоруур үлегерлиг, хөй ажы-төлдүг...
57017752