5.7 C
Кызыл
Суббота, 16.10.21

АЛЫЗЫНДАН ОНЗАГАЙ КЫС

0
Алиса Кызыл хоорайга төрүттүнген. Ол — Начын, Ариджей Дүгерлерниң өг-бүлезиниң хеймер кызы. Виктория, Вероника деп онза чараш угбаларлыг.Алисаның тывызыксыг хүлүмзүрүү, чиик шимчээшкиннери бир тускай....

БАЖЫҢ ИШТИН ХАЛДАВЫР ЧОК БОЛДУРАРЫ

0
Коронавирус аарыының үезинде бажың иштин шын арыглап-аштаары – аарывазының база бир кол магадылалы.Бажың иштин хүннүң-не агаарладыр. Соңгаларның көзенектерин эртенниң-не бажың ишти сырыннап турар кылдыр...

ӨГ-БҮЛЕМ

0
Экии хүндүлүг «Сылдысчыгаш»!Мени Булат дээр. Шагаан-Арыгның дугаары 2 ортумак школазының 2 «д» клазында өөренип турар мен. Өөредилгем чогум эки. Чүгле «5» демдектерге доостум. Авам-ачамның...

КЫРГАН-АВАЛАРЫМ ДУЗАЛАКЧЫЗЫ МЕН

0
Экии, Сылдысчыгаш!Мени Артыш дээр. Кызылдың дугаары 5 школазының 8-ки клазын доостум. Чайгы дыштанылгалар эгелээн, ынчалза-даа карантин чарлааны-биле, кайнаар-даа барбаан мен. Бажыңда авам, ачам, угбам...

АНАЙЛАРЫМ ЧАРАШ

0
Эдита Куулар Чадаананың дугаары 3 школазының ийиги клазын тергиин эки демдектерге дооскан. Ол амдыгааштан эгелеп авазының, кырган-авазының идегели, улуг дузалакчызы болган. Эдитаның эң ынак...

ИЙИСТЕР ДЕГ УГБАШКЫЛАР

0
Вероника Дүгер 2012 чылдың декабрь айның 28-те Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурунга төрүттүнген. Начын, Ариджей Дүгерлерниң өг-бүлезиниң ортун кызы.Бажыңынга ада-иези, угбазы, төрелдери Верониканы чаптап, шола...

ЧАЙГЫ ДЫШТАНЫЛГАДА

0
Уругларның чашкы, элээди үези айыыл чок болгаш өөрүшкү долган болуру ада-иеден, чоок кижилеринден улуг хамааржыр. Айыыл каяа-даа туруп болур, чаштар ойнаар черлерге, хөй-ниити черлеринге,...

ЭКИ ТУРАЧЫ ӨГБЕВИС

0
Ол – Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, ТАР-ның Арзылаң мөгези, Күш-ажылдың хоочуну. Салгалдары Тываның янзы-бүрү булуңнарында өгбези дег хүрешке сонуургалдыг болуп өзүп чоруур.Чеди-Хөл кожууннуң Ак­Талдың...

ЭРЕС МУНУКЧУ

0
Найыр — Альбина, Орлан Лапчарларның 3 уруунуң ортуну. Акызы Артыш — 7-ги классчы, дуңмазы Диана 6 харлыг. Боду Кызылдың дугаары 1 школазының 5-ки классчызы....

ӨГ-БҮЛЕГЕ КАДЫ НОМЧУЛГАНЫҢ ҮНЕЗИ

0
(Ада-иелерге сүме)Ѳг-бүлеге кады номчулга — кандыг-даа ажыл-херек-биле бир дѳмей «Чүге?» деп айтырыгга харыыны негээр. Чүге бистиң уруг­ларывыс телевизор, компьютер, телефондан адырылгаш, бистиң номчулгавыс дыңнаары...

МЭЭҢ ТӨРЭЭН ЧЕРИМ

0
Регионнар аразынга «Мээң төрээн черим» деп фоточуруктар мөөрейи 2020 чылдың март айның эгезинде WWF-тиң өңнүктер клувунуң социал четкиде арыннарынга чарлаттынган турган.Хемчегни WWF-тиң өңнүктер клуву,...

БҮГҮ ТАЛАЗЫНГА СОНУУРГАЛДЫГ КЫС

0
Эрика Хуурак — Кызылдың дугаары 5 школазының өөреникчизи. Ооң сонуургап чоруур чүүлдери кайы көвей… Школага күш-культура кичээлиниң кээрин дыка манаар, ол кичээл кээрге-ле, дыка...

COVID-19

0
Вирус дээрге кижи­ниң караанга кө­зүл­бес, дыка бичии па­­­ра­зиттер. Паразит боду өлүмзүргей бол­­­­гаш чаас­­­­­каан өзүп-көвүдеп шыда­вас. Ынчалза-даа ол өс­­­ке организмче ки­ре бергеш, кижиниң камгалакчы клеткала­рын...

СПОРТТУҢ ШУПТУ ХЕВИРИНГЕ ДЕСКИ

0
Инга Ооржак – Кур-Чер ортумак школазының 6-гы классчызы. Ада-иезиниң улуг уруу, дуңмалары Саглай, Сайлана угбазын дөзеп өзүп турарлар.Эге класстан-на эгелеп күш-культурага сундулуг, тускай кыс...

ЫТ — КИЖИНИҢ БҮЗҮРЕЛДИГ ӨҢНҮҮ

0
Экии, «Сылдысчыгаш»!Торгалыг ортумак школазының 6-гы классчызы мен. Өг-бүледе 5 кижи бис. Бир акылыг, бир угбалыг мен. Өг-бүлем мени деткип, дузалажыр. Чамдыкта мен оларга дузам...

ТӨРЭЭН ДЫЛЫНГА ЧОРГААРАЛ СИҢНИККЕН

0
Ай-Хаан Хомушку — «Сарадак-2020» хөөмей-сыгыт мөөрейниң онлайн-хевиринге 14-18 харлыг уруглар аразынга тиилекчизи. Бо чылын үш дугаар чыл киришкеш, база-ла тергиини болган. Радомир, Олеся Хомушкуларның...

«Л» ДЕП ҮЖҮКТҮ ШЫН АДАП ӨӨРЕДИРИ

0
Уругнуң кандыг-даа шаптараазын чокка шын чугааланып билири – келир үеде социал сайзыралынга улуг деткимче. Кижиниң чугаазы тода, билдингир, дыңзыг, өткүт болур ужурлуг. Бир дугаарында...

ЧЫЛДЫҢ КУЖУ — БОРА ДУРУЯА

0
Россияның куштар камгалалының эвилели 1996 чылдан эгелеп Чылдың кужу деп кампанияны чорудуп келген. Шилиттинген кандыг-бир кушту бүдүн чыл дургузунда хамыктың кичээнгейинге хаара тудуп, ооң...

ХОСТУГ ХҮРЕШТИҢ БИЧИИ СЫЛДЫЗЫ

0
Айданаш Күдерек — Ээрбек школазының 5 «б» клазының өөреникчизи.Ол — Аржаана, Ай-Демир Күдеректерниң өг-бүлезиниң ортун уруу.Ооң ынак кичээлдери — математика, орус дыл, күш-культура. Өөренгеш,...

ВОЛОНТЁР БОЛУР МЕН

0
Экии, ынак солунум «Сылдысчыгаш»!Улуг-Хем кожууннуң Торгалыг сумузунуң 7-ги классчызы мен. Суурувус долгандыр даглыг, тайга черде турар. Удавас даг эдээнден чес­тек-каттаар үе келир. Өг-бүлем 8...

«ЧАҢГЫС БОДАЛ, КҮШТҮГ КҮЗЕЛ — ТИИЛЕЛГЕ…»

0
Төөгүде бир уттундурбас чылдар бар. Ол дээрге 1941-1945 чылдарда болган Ада-чурттуӊ Улуг дайыны. Дөрт чыл ишти уламчылаан дүшкүүрлүг дайын 1945 чылдың май 9-та төнген....