1.9 C
Кызыл
Среда, 08.04.20

ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

0
Ам бо үеде COVID-19 аттыг халдавырлыг аарыг де­легей­ниң чурттакчы чону­нуң сагыш­-сеткилин дү­вү­редип турар. Девидеп, сүрээдеп коргуушкуннарга алыспайн кө­­рү­­­­ңер! Уругларны баш бу­­­рунгаар...

КЕЛИР ҮЕНИҢ ЧУРУКЧУЗУ

0
Алина уруглар сады барып тургаш-ла, өскелерге дөмейлешпес чуруктары-биле башкызын кайгадыр турган. Хостуг үезинде, чай кадында-ла саазын, карандаш тудупкан олурар. Чеже альбом...

ЧЕТТИРДИМ ДЕП СӨГЛЕ, ОГЛУМ!

0
Амыр-тайбың ак-көк дээржеАвам оожум көрүп ора,Аанакайын, мени чыттааш,Аажок оожум сөглей берди. «Дайын-чааның үезиндеДадай дивейн, тулчуп киргенДидим чүректиг өгбелерниДагын катап...

КЫРГАН-АЧАВЫС ЧАГЫЫ

0
«Аныяанда дайындан ээп келбээнАкың бар» — деп, авам, ачам чугаалааннар.Чаңгыс борбак артып калган фото-чуруунЧаза топтап камныы кончуг көөр чордум.Кайгал, эрес карактарлыг...

ЧАЖЫНДАН-НА ДАҢГЫНА КЫС

0
Виктория Дүгер 2011 чылдың апрель айда Иркутск хоорайга Ариджей, Начын Дүгерлерниң дун кызы болуп төрүттүнген. Ол чажындан тура-ла, чараштанып каастанырынга, модельдер дег...

КЫЗЫЛДЫҢ БИЧИИ ДАҢГЫНАЗЫ

0
Лилия Монгуш 2012 чылдың февраль 10-да Шеңне, Буян Ооржактарның улуг уруу болуп төрүттүнген. Ол бичиизинден тура, алыс сонуургак, салым-чаяанныг. 10 айлыындан эгелеп,...

ЧЫРЫК, ИЛДЕҢ ЧАДАГ-ОРУКЧУ

0
Россияның 5 аңгы су­бъектилеринге “2013-2020 чылдарда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун экижидери” федералдыг тускай сорулгалыг про­грамманың хемчег­лери ёзугаар «Чырык, илдең чадаг-орукчу!» информация­пропаганда...

ТЫВА СПОРТТУҢ БАЗА БИР ЧОРГААРАЛЫ — АНТОН САЛЧАК

0
Хар көшкезиниң адаандан дириг үнген оол – Антон Салчактың дугайында шупту билир боор бис. Ооң-биле чоок таныжаалыңар. Антон –...

ЧОГААДЫГЛАР МӨӨРЕЙИН ТҮҢНЭЭН

0
Арыг-Бажы сумузунуң школачылары январь айда чарлаттынган чогаадыглар мөөрейинге чедиишкинниг киришкен. Олар, боттарының чаңгыс чер-чуртуу болур – Мөңгүн-оол Соңгукчуевич Бора-Тарааның дугайында сөскүр...

ӨГБЕМНИҢ ФРОНТУГА ДУЗАЗЫ

0
Ада-чурттуң Улуг да­йынының дугайын­да мен чүгле номнар, кинолар болгаш хоочуннарның чугаазындан билир мен. Мен ол коргунчуг болуушкуннарның оранчок соонда төрүттүнген болгай...

«БИБЛИОПРОДЛЕНКА» ДЕП КЛУБ АЖЫТТЫНГАН

0
Республиканыӊ К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саӊының школа назыны четпээн болгаш эге класс уругларының ажыл-чорудулга килдизиниӊ ажылдакчылары уругларныӊ чугаазын сайзырадырынга дузалаар...

«СЫЛДЫСЧЫГАШ», СЫЛДЫЗЫМ СЕН!»

0
Тывада дың чаңгыс уруглар солуну «Сылдысчыгаш»-биле республиканың К.И. Чуковский аттыг уругларның ном саңын хөй чылдар дургузунда быжыг найырал каттыштырып турар. Ынчангаш ном...

КЫМ-ДАА, ЧҮҮ-ДАА УТТУНДУРБААН

0
◆ Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Ада-чурттуң Улуг дайыны төнгенден бээр хөй-хөй чылдар эрткен. Ынчалза-даа төрээн чурту, төрел чону,...

ЭКИ КИЖИЗИДИП ТУРАР

0
Экии, уругларывыстың ынак солуну, «Сылдысчыгаш»! Бистиң уруг­ларывыс Кызылдың 3 дугаар школазында өөренип турар. Школаның башкылары дыка-ла шыырак билиг бээр, байырлалдарны база бедик...

«ЭҢ ЧАРАШ ЧҮҮЛ – ШЫНЧЫ ЧОРУК»

0
Республикавыста «Буянныг чүректер» деп аныяктар шимчээшкининиң чонга кылып чоруур ажылын кижи бүрүзү билип, көрүп чоруур. Ооң удуртукчузу Артыш Монгуш-биле таныжаалыңар, уруг­лар. Артыш...

САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ ЫРААЖЫ КЫС

0
Тывавыстың база бир ховар чараш кызы, ыраажы Шыңгыраа Ондарның салым-чолун сонуургаарлар хөй-ле боор, ынчангаш Шыңгыраа-биле ужуражып, найыралдашканым бижиптейн. Айтып алган шагывыста ыраа­жывыс-биле ужуражып...

ТЫВЫНГЫР НАМСЫРАЙ

0
Кызылдың 5 дугаар гимназияның өөреникчизи дуң­мам Янчат Намсырай 3 класста өөренип турар. Школаларга грипп дээш карантин чарлаптарга, шупту төрелдерниң уруглары арыг агаарлыг,...

ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ – СОВЕТ ЭВИЛЕЛИНИҢ МААДЫРЫ

0
Фашистерни тиилээн юбилейлиг 2020 чылда Төрээн чуртувусту камгалап турган кижилерниң ду­гайында хөйнү бижип турар. Бис оларны билир база оларның аттарын сактып чоруур...

ПЛАСТИЛИНДЕН ДҮРЗҮЛЕР КЫЛЫРЫНГА ЫНАК ООЛ

0
◆ Силерниң үе-чергеңер Кызылдың 14 дугаар школазының 5 «а» клазының өөреникчизи Очур Кыргыс бүгү талазы-биле салым-чаяан­ныг оол. Ол «Эдегей»...

ХОСТУГ ХҮРЕШ МАРГЫЛДААЗЫ

0
Чараш кылдыр чаартынган “Сүбедей” спорт комплекизинге Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир...

СЕҢЭЭ ЧОРГААРЛАНЫР БИС, КЫРГАН-АЧАЙ!

0
◆ Улуг Тиилелгениң 75 чылынга Мен бодумнуң кырган­ачам дугайында чугаалаксап тур мен. Аңаа дыка чоргаар­ланыр мен. Ооң адын...