«Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Кызыл кожуунда

  0
  20

  «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Кызыл кожуунда боттанып турарының дугайында ук кожууннуң өөредилге эргелелиниң специалистери «Тываның аныяктары» солунга таныштырган. Сайырмаа Робертовна Монгуштуң чугаалааны-биле алырга, кожууннуң өөредилге черлеринде төлевилелди амыдыралга боттандырарының хемчеглерин күүседири-биле, координаторларны тускайлаан, методиктиг папкаларны тургускан болгаш информастыг ажылды күштелдирген.

  Чыл санында чаа өөредилге чылы эгелээрге-ле, губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң базазын чаартып турар. 2018-2019 өөредилге чылының «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң школа назыны четпээн уруглардан эгелээш, 11-ги класстың өөреникчилеринге чедир даңзызын тургус­кан. Ниитизи-биле Кызыл кожуундан губернатор төлевилелинде 953 кижи киржип турар. Оларның иштинде 1-ден 11 класс чедир 758 кижи, 195 школа назыны четпээн уруглар бар. Класстар аайы-биле аңгылаар болза, 1 класс – 32, 2 класс – 112, 3 класс – 133, 4 класс – 89, 5 класс – 82, 6 класс – 67, 7 класс – 56, 8 класс – 64, 9 класс – 53, 10 класс – 37 уруг бар.
  Бо чылдың 11-ги класс­чыларын алыр болза, Кызыл кожууннуң өөредилге черлеринден 36 өөреникчи киржип турар. Кожууннуң шупту өөредилге черлеринде чылдың дургузунда уруг бүрүзү-биле психолог-педагогтуг ажылды чорудуп турар. Ооң-биле чергелештир башкылар база өөреникчилер, ада-иелер-биле информация-аналитиктиг ажыл соксаал чок.
  Ол дээрге бүдүн чыл дургузунда доозукчу класстарга класс шактарын, диспуттарны, мөөрейлерни, оюннарны, ажык чугааларны эрттирери болгаш педагог-психологтуг ажыл болур. «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң өг-бүле паспорттарын тургускаш, тускай өөредилге программазын чаарткан. Ынчангаш бүдүн өөредилге чылының дургузунда төлевилелдиң киржикчилери-биле тускай угланыышкынныг ажыл план ёзугаар чоруп турар.
  Сөөлгү үш чылда 11-ги класстың доозукчуларының иштинден:
  — 2016-2017 өөредилге чы­лында кожуунга 38 төлевилел киржикчилери школаны дооскан, оларның аразында дээди өөредилге черлеринче – 20 кижи. (52,6%), ортумак өөредилге черлеринче – 14 кижи (36,8%), курстарже – 2 кижи (5,2%), шериг албан-хүлээлгезин күүседири-биле – 2 кижи (5,2%) кылдыр хувааттынган.
  — 2017-2018 өөредилге чы­лында кожуунга 27 төлевилел киржикчилери школаны дооскан, оларның аразындан 14 кижи (51%) дээди өөредилге черинче, 10 кижи (37%) ортумак өөредилге черинче, 2 кижи (7 %) курстарже өөренген база 1 кижи (3%) хууда сайгарлыкчыда ажылдап кирген.
  — 2018-2019 өөредилге чылында кожуунга 36 төлевилел киржикчилери школаны дооскан, оларның аразын­дан 15 кижи (41,6 %) дээди өөредилге черинче, 47 хуузу ортумак өөредилге черинче кирген, 3 кижи (8,3 %) шериг албан-хүлээлгезин күүседири-биле чоруткан, кадыының байдалы-биле 1 (2,7%) кижи кайнаар-даа кирип шыдаваан.
  Бо хүннерде Кызыл кожуунда «Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели ёзугаар 127 студент өөренип турар. Оларның иштинде 95 кижи дээди өөредилге черлеринде, 32 кижи ортумак өөредилге черлеринде. Кызыл хоорайда 71 киржикчи өөренип турар, а республиканың девискээринден дашкаар 56 киржикчи өөренип чоруткан. Ол ышкаш ТывКУ-да 53 студент өөренип кирген.
  2018 чылда төлевилелдиң 45 киржикчизи өөредилге черлерин дооскан, оларның 5-ин ажылче хаара туткан. А арткан 40 губернатор төлевилелиниң киржикчилери магистратураже өөредилгезин уламчылаан.
  2019-2020 өөредилге чылында школаларның педагогиктиг коллективтери губернатор төлевилелиниң киржикчилерин ам-даа бедик шынарлыг белеткээр сорулганы салган.

  Аленан НАН-ХОО

   

  Реклама