ӨГ-БҮЛЕМ

  0
  10

  Экии хүндүлүг «Сылдысчыгаш»!
  Мени Булат дээр. Шагаан-Арыгның дугаары 2 ортумак школазының 2 «д» клазында өөренип турар мен. Өөредилгем чогум эки. Чүгле «5» демдектерге доостум. Авам-ачамның үш дугаар хеймер оглу мен. Авамны Ая Васильевна, ачамны Буян Борисович дээр. Олар кайызы-даа кожууннуң төп эмнелгезинде. Бо берге үеде чоннуң кадыы дээш хондур-дүндүр ажылдап турарлар.
  Улуг угбамны Долгармаа дээр. Бийск хоорайда өөренип турар. Угбам база келир үениң эмчизи. А акымның ады —Бады. Ол бо чылын 9-ку классты доозар. Акым-биле адырылбас өңнүктер бис. Чүнү-даа кады кылыр бис. Акым мени бут бөмбүүнге, хол бөмбүүнге, шыды­раага ойнаарынга өөреткен.
  Авамның ада-иези — Василий Монгушович биле Людмила Сереевна Дос­пан-оолдар. Кырган-авам, кырган-ачам хүндүлүг дыштанылгаже үне бергеш, мал-маган тудуп, бистерни күш-ажылга өөредип-кижизидип чоруурлар. Мээң өг-бүлем эп-найыралдыг. Мен өг-бүлемге ынак мен.

  Булат ХУНАЙ-ООЛ, Шагаан-Арыг хоорай.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама