ӨГБЕМНИҢ ФРОНТУГА ДУЗАЗЫ

  0
  37

  Ада-чурттуң Улуг да­йынының дугайын­да мен чүгле номнар, кинолар болгаш хоочуннарның чугаазындан билир мен. Мен ол коргунчуг болуушкуннарның оранчок соонда төрүттүнген болгай мен. Бо чылын Улуг Тиилелгениң 75 чыл ою болур. Ынчангаш мен өгбемниң өг-бүлези фашис­терни тиилээринге кандыг дузаны көргүскенин билип алыксай бергеш, бодумнуң кырган-авам Ольга Сергеевнадан ол дугайында айтыр­ган мен. Ооң ада-иези ол үеде чурттап турган болгай.
  Мээң өгбем Күжүгет Дос­так Баалыкпай-оол­ович 1891 чылда Тыва Арат Республиканың Бай-Тайга деп черге төрүттүнген. Ол хөй ажы-төлдүг ядыы өг-бүлеге төрүттүнген. Ынчангаш кырган-ачам хөй ажылдап, мал кадарып, оларны харын-даа эмнеп турган. Өзүп келгеш, ол боду аңгы өг-бүлелиг апарган. Ооң мал-маганы чылдан чылче көвүдеп-ле орган. Ынчан ону Бүдүү Кожай деп шолалап каан.
  Дайын чылдарында бүгү тыва чон-биле деңге өгбем Достак Кызыл Шеригге дузаламчы чыылдазынга кириш­кен. Ол фронтуга 50 баш малын, 20 эң эки аъдын белекке берген. Ооң өг-бүлези шуптузу дайынчыларга чылыг хой кежинден чеңи-чоктар, чолдак тоннар, хол-хаптары даарап берген. Кырган-авамның сөзүнден база Интернеттен мен Тыва Арат Респуб­ликаның чурттакчылары 52 муң хаак, 10 муң кидис идик, 67 тонн дүк, 400 тонн эът, 19 муң хол-хап, 50 муң аът болгаш оон-даа өске чүүлдерни берген деп билип алган мен.
  Мен өгбем Күжүгет Дос­так Баалыкпай-оол­овичиге өөрүп четтирер мен, чүге дизе ол совет чоннуң фашис­тиг Германияны тиилээринге бодунуң үлүг-хуузун киирген. Мен аңаа чоргаарланыр болгаш кезээде сактып чоруур мен.


  Даң-Хаяа Шоюн,
  Кызыл хоорайда Немелде өөредилге
  төвүнде «ЮНКОР» каттыжыышкыны.


  (Материалды март 10-нуң дугаары 10 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #Победа75 #Победа75_Тыва
  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама