0
  13

  Солагай талакы болгаш оң талакы дача ниитилелдериниң чурттакчыларының кичээнгейинге!
  Март 1-ден эгелеп, республиканың девискээринге туберкулезка удур демиселдиң шудургу айы чарлаттынган. Ынчангаш чурттакчы чоннуң рентген-шинчилгезин эрттирери-биле шимчеп чоруур тускай флюорографтыг херексел найысылал Кызылдың солагай болгаш оң талакы дача ниитилелдериниң чурттакчыларын дараазында график езугаар шинчилээр:
  — март 20-де эртенгиниң 10.00 шактан 16.00 шакка чедир солагай талакы дача ниитилелиниң чурттакчыларын;
  — март 27-де 10.00 шактан 16.00 шакка чедир оң талакы дача ниитилелиниң чурттакчыларын хүлээп алыр.
  Хүндүлүг республиканың чурттакчылары! Чылда чаңгыс катап эртер ужурлуг рентген-шинчилгезин үе-шаанда эртип ап турары кыйгырар-дыр бис! Кижи бүрүзү бодунуң кадыын болгаш чанында чоок кижилериниң кадыын бодап, харыысалгалыг болуру эргежок чугула.

  Реклама