2020 — Россияда Алдарның болгаш тураскаалдың чылы

  0
  82

  Декабрь — эртип турар чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир үеже чаа сорулгаларны салыр үе. 2020 — Россияда Алдарның болгаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлаттынган. Москвага эрткен Бүгү-россияның патриоттуг чыыжының үезинде, келир чылын чуртка 10 муң патриотиктиг хемчеглер болгаш акциялар, ооң иштинде 170 Бүгү-делегей чергелиг хемчеглер эртерин дыңнаткан. Олар шупту Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 75 чыл оюнга тураскааттынган болур.
  Россияның Президентизиниң администрациязының оралакчы даргазы Сергей Кириенко Алдарның болгаш тураскаалдың чылында маадырларны мөңгежидери-биле бүгү күштү үндүрер дээрзин чугаалаан. Ол ышкаш өзүп орар чаа салгалдарга «Улуг Тиилелге дээш чоргааралды» оттурары чугула деп, ол демдеглээн. Сөөлгү чылдарда Улуг Тиилелгениң ужур-утказын эде көөр оралдажыышкыннар болганчок-ла болуп турарын С. Кириенко немээн.
  Алдар болгаш тураскаалдың чылы шак ындыг хамаарылгага төлептиг харыы бээр аргалыг. Ол ышкаш төөгүлүг чыл аныяк салгалды боттарының патриотчу төлевилелдерин боттандырарынче хаара тудар, чурттуң төөгүзүнде билдинмейн арткан чүүлдерни истеп тыварынга дузалаар.
  Чылдың ажыдыышкынын­да «Тиилелгениң арыннары» деп төлевилелдиң эгезин чарлаар.
  Кызыл хоорайда Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде ТАР-ның Кызыл шеригге дузаламчызын илереткен «Кызыл Коъш» тураскаалын декабрь 12-де тургускан.

  Реклама