ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

  0
  15
  ААРЫГДАН КАМГАЛАНЫЫЛ!

  Ам бо үеде COVID-19 аттыг халдавырлыг аарыг де­легей­ниң чурттакчы чону­нуң сагыш­-сеткилин дү­вү­редип турар. Девидеп, сүрээдеп коргуушкуннарга алыспайн кө­­рү­­­­ңер! Уругларны баш бу­­­рунгаар бодунуң кадыкшы­­­лын камгалап, арыг-силигни шын сагыырын кыйгырып тур бис.
  Сагыыр дүрүмнери:
  ✓ Хөй кижилерниң аайыбиле девидеп, сүрээдеп болбас.
  ✓ Аарыг халдавырлыг болганда, камгалал маскаларны кедер.
  ✓ Школачыларның дыштанылгазы эгелээн дээш, чугула херек чок болза, кудумчу үнүп, черлер кезивес.
  ✓ Хөй-ниити черлеринче баарын шегледип, соксадыр болза эки.
  ✓ Холун үргүлчү саваң-биле чуур.
  ✓ Чурттап олурар оран-савазының арыг-силиин тудар.
  ✓ Бо дүшкүүрлүг үеде аарыг­аржык болдурбазы-биле, бодун шын алдынары болгаш арыг-силигни сагыыры эң кол. Кадык болуңар!

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #КОРОНАВИРУС #coronavirus #домалучше #stayathome

  Реклама