АЛЫЗЫНДАН ОНЗАГАЙ КЫС

  0
  11

  Алиса Кызыл хоорайга төрүттүнген. Ол — Начын, Ариджей Дүгерлерниң өг-бүлезиниң хеймер кызы. Виктория, Вероника деп онза чараш угбаларлыг.
  Алисаның тывызыксыг хүлүмзүрүү, чиик шимчээшкиннери бир тускай. Ол — эш-өөрзүрек, эвилең-ээлдек, томаанныг. Бичии Алиса өзүп келгеш, ачазы ышкаш шериг черинге ажылдаксаар. Ачазының кылып турар чүүлдерин дыка сонуургаар. Ону көрүп алгаш, өттүнүп кылыр.
  Авазының, ачазының уруглары — тергиин чараш арын-шырайлыг, чажындан тура бир тускай чараш хептер кедип, боттарын шын алдынып билир болгаш, мода делегейинче көрүжү улуг.
  Дүгерлерниң хеймер кызы бо чылдың сентябрь айда 1-ги классче өөренип кирер. Школага өөренир үезин четтикпейн манап, белеткенип турар.
  Угбашкыларның авазы, ачазы оларны бичиизинден-не арыг-силигге, бодун аянныг алдынарынга, мөзү-бүдүштүг кижилер болур кылдыр өөредип, тура-соруктуг болгаш күзелдерин чедип алыр деп чагыг-сүмезин берип чоруурлар.
  Ада-иези чүнү кылырыл, уруглары дузалажып, үргүлчү оларны өөртүп, каттыртып чоруурлар.
  Алиса — инстаграм четкиде көвей санныг бижикчилерлиг, номчукчуларлыг кыс дээр болза, частырыг эвес. Угбалары-биле солун, өөредиглиг видеоларны үндүрүп, бодунуң үе-чергези эш-өөрүнге үлегерин көргүзүп чоруур кайгамчыктыг чаптанчыг кыс.
  Бо берге үеде бажыңнарыңардан үнмейн, ада-ие­ңер-биле хөй үени эрттирип, оларга дузалажып, үеңерни шын ажыглаарыңарны Алиса сүмеледи, уруглар!
  Тывавыста мындыг ховар чаптанчыг, чараш уруглар өзүп олурары чоргааранчыг!

  Алдынай Саая, Чуруктар өг-бүлениң хуу архивинден.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама