АНАЙЛАРЫМ ЧАРАШ

  0
  10

  Эдита Куулар Чадаананың дугаары 3 школазының ийиги клазын тергиин эки демдектерге дооскан. Ол амдыгааштан эгелеп авазының, кырган-авазының идегели, улуг дузалакчызы болган. Эдитаның эң ынак чери – кырган-авазының аалы. Ол чайгы дыштанылга эгелээрге-ле, ында барган.
  Миннип келирге-ле, мал­маган аразында болгаш, канчаар ажаап-карактаарын чам­дык улуг улустан артык билир. Анайлары шупту аттыг, адап кый дээрге, халчып кээр. Люси, Маргарита, Кащей, Синичка, Робинзон дээш оон-даа өске. Чижээлээрге, Робинзон – чер кезиир черлик анай. Хөөкүйнү авазы хозар боорга, кандыг-даа өшкү, хойну эмерин бодаар анай. Эдита кайнаар кылаштаар болдур, анайлар ооң соондан эдерип халчып турарлар. Кажаага кирип кээрге, ону кырлап, эмис­кик дилеп чушкуттунарлар.
  «Чамдык өшкүлер ийистепкеш, анайының бирээзин албас, эмзирбес боор. Ону өске өшкүлерге чагырыштырып эмзирер азы ол өшкүнү кончуп, көгүдүп тургаш, анайын эмзиртир. Азы анайын эмзиртип тура, кырган-авам өшкүге ырлап бээрге, таа­лап, эмзирип турар. Чамдык тотпас анайларны эмис­киктээр. Аалдан эмискиктээр шилин тудуп алгаш үнүп кээримге, шупту карак-кулак чок менче маңнажып-ла каарлар. Өскелерин кажаалааш, чаңгыс­тап эмзирбес болза, тенээнге тө үзүп каарлар. Сүткүр өшкүлерни саар. Бо чылдан эгелеп саап өөренип алган мен. Бичии дөмбүңүм долдуруптар апарган мен. Анайларым аразында көк, кара, сарыг, куу кандыг-даа өңнерлии бар» – деп, бичии дузалакчы чугаалады.
  Эдита — клазының тергиин эки өөреникчизи болурундан аңгыда, школага болган шупту мөөрейлерниң, акция­ларның шаңналдыг черлериниң эдилекчизи. Кожуун чергелиг олимпиадаларга 2-ги черлерни ап келген. Ооң ынак кичээлдери – орус дыл, литература, сан. Хостуг үезинде чуруурунга, өңнүг саазыннар-биле кылыглар кылырынга ынак. Кежээки чемни авашкылар иелээ кылыр чаңчылдыг. Авазы Эльвира Олеговна башкы болгаш, школага-ла хүнзээр. Авазы чокта, картофельди быжырып чиптер апарган. Дыштаныр хүнде быжырттынарлар.
  Клазында ынак эштери – Ак-кыс, Анастасия, Есения, Аника. Төрүттүнген хүннеринде хол-биле кылган белектерин бот-боттарынга сөңнээр чараш чаңчылдыг­лар.
  Эдита авазының хайгааралы-биле манникти быжырыптар апарган. Силер база шенеп көрүңерем, уруглар. (Улуг улустуң хайгааралы чокка газ, плита ажылдадып болбас!)
  1 стакан манка, 1 ст. сүт, 2 чуурга, 1 ст. чигир, 0,5 ст. далган, бичии шопулак сода, 2 улуг шопулак үс.
  Чуурганы эки былгааш, чигирни урар. Эсти бээрге, сүттү куткаш, кырынче кургаг чемнерни ургаш, экидир борбак чүве чок кылдыр булгаар. 180 градуска изиткен духовкага 30-35 минута быжырар. Кыры хүрерип, чаа­гай чыды чытталып кээрге, эзер.

  Аржана ЧАМЗЫРЫН, Чуруктарны хуу архивинден берген.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама