Артыш Монгуш, «Тываның буянныг чүректери» организациязының даргазы: эки турачы чорукту Россиянын Үндезин Хоойлузунга быжыглаары – социал адырны деткип турары-дыр.

  0
  6

  Чурттуң Үндезин Хоойлузунга чугула өскерилгелер киирер бүгү чоннуң бадылаашкын хүнү – апрель 22-ниң хүнү кылдыр доктааттынган. Үндезин Хоойлуга өскерилгелерни киирери-биле, ол хүнде эртенгиниң 8.00 шактан кежээкиниң 20.00 шакка чедир соңгулда участоктарынга барып, бадылаашкынга киржип болур. Апрель 22-ге чедир Тыва Республиканың аныяктары Конституцияда өскерлиишкиннерни идепкейлиг сайгарып, чугаалажып турарлар.

  «Бис ооң мурнунда волонтёржу ажылдарны янзы-бүрү грантылар ёзугаар кылып турган болзувусса, ам ону чурттуң Үндезин Хоойлузунга быжыглап, эки турачы чорукту сайзырадып турары дээрге коммерцияга хамаарышпас организациялар таварыштыр социал политиканы хевирлээри ол деп билип тур мен» — деп, Артыш Монгуш чугаалаан.

  #ПоправкивКонституцию #Тыванын_аныяктары

  Реклама