БҮГҮ ТАЛАЗЫНГА СОНУУРГАЛДЫГ КЫС

  0
  16

  Эрика Хуурак — Кызылдың дугаары 5 школазының өөреникчизи. Ооң сонуургап чоруур чүүлдери кайы көвей… Школага күш-культура кичээлиниң кээрин дыка манаар, ол кичээл кээрге-ле, дыка амыраар. База бир сонуургалы — ыры-хөгжүм. Эрика — Уругларның Надя Рушева аттыг уран чүүл школазынче база барып, өөренип турар. Ол аңаа хөй-хөй чаа чүүлдерни билип ап чоруур.
  Эриканың авазы, ачазы уруунуң бичиизинден тура­ла, ырлаарынга сонуургалын эскерип кааш, Борис Салчактың ыры-хөгжүм студиязынче өөредип киирген.
  — Студияга бир ду­гаар келген хүнүмден эгелеп, ыры-хөгжүмге сонуургалым улам оттуп келген. Ам бо үеде студияның эң-не бичии салгалы болуп, башкывыстан ды­­­ка хөй чүүлдерни билип, өөренип ап чоруур бис. Башкым Борис Салчакка четтир­геним илередип, кезээде мөгейип чоруур мен — деп, бичии Эрика чугаалады.
  Чаптанчыг кыс, ыры хөг­жүмден аңгыда, чуруттунуп, танцылап-самнап, шимченгир оюннар ойнаарынга болгаш эштиринге дыка ынак.
  — Эжинген соонда-ла бодумнуң мага-бодум дыка эки апаар. Келир үеде сула шимчээшкиннер кылыр тус­кай гимнаст болуксап чоруур мен — деп улуг күзелдери-биле үлешти.
  Бо халдавырлыг аарыг үезинде бот-аңгыланыышкын­ның дүрүмнерин сагып, бажыңнарыңардан үнмейн, сонуургап, кылыксап чоруур чүүлдериңерни бажыңнарыңарга кылып ап, үени шын ажыглап, эки өөренип, номчуттунарыңарны бичии Эрика күзеп турар.
  Кел чыдар байырлал — Уруг­лар камгалалының хүнү­­-биле эш-өөрүмге чүгле экилерни күзедим — деп, ол чугаалаан.

  Алдынай СААЯ, Чуруктар өг-бүлениң хуу архивинден.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама