БАЖЫҢ ИШТИН ХАЛДАВЫР ЧОК БОЛДУРАРЫ

  0
  2

  Коронавирус аарыының үезинде бажың иштин шын арыглап-аштаары – аарывазының база бир кол магадылалы.
  Бажың иштин хүннүң-не агаарладыр. Соңгаларның көзенектерин эртенниң-не бажың ишти сырыннап турар кылдыр ажыдар.
  Дезинфекция кылыр бетинде, шупту чүвени чодуп, аштап кааптарга эки. Чүге дээрге дезинфекция эки ханылавайн, хирниң кырынга чыдып бээр, кылган ажылыңар түңнел чок болур.
  Кезээде дээп турар черлерни хүнде 2-3-даа катап чодар. Ол дээрге эжиктер, шкафтар тудазы, стол, сандайлар кыры, кезээде холдан салбас телефонуңар, компьютерниң базар таналдары, арыгланыр өрээлде херекселдер дээш оон-даа өске.
  Дезинфекция кылырда, албан аар өртектиг чүүлдер дилеп, садып турбайн, хлорну (белизна) ажыглаңар. 1 литр чылыг сугга 100 мл белизна эзилдирии шупту микробтарны узуткаар. Хлор дээртип болбас черлерни чаңгыс удаа ажыглаар спирттиг пөс-биле чодар.

  БИР ЭВЕС БАЖЫҢДА ААРЫГ КИЖИ БАР БОЛЗА

  Аарыг кижини өске өрээлче аңгылаар. Азырып-бышкырып, чөдүрерде, аскын думчук аржыылы-биле дуглап алырын чагыыр. Чаш­таан чараазы бүдүн бажыңга таравас кылдыр.
  Дезинфекцияны чүгле хөй дээр черлерге эвес, бүдүн бажың иштинге чорудар. А аары­­г кижиниң өрээлин хүнде бир катап эки аштап-арыглааш, дезинфекциялаар. Кадык кижилер-биле харылзашпазы-биле, (байдалы ажырбас болза) аарыг кижи өрээлин боду арыглап ап турар болза эки.
  Чемненир аяк-савазын, чоттунар аржыылын аңгылаар. Оларны эки дезинфекциялаар. Удуп турган ак чоорганын, идик-хевин хлорлап азы 60 градустан кудулавас изиг сугга чуггаш, базар.
  Айыылдыг хамчыктан аарывазы кижиниң бодундан кол хамааржыр. Чугула херек эвес болза, бажыңдан үнмес. Хөй кижилер чыылган черлерже барбас. Өске кижилерден 1,5-2 м ырак турар. Камгалал масканы, хол хавын кедер. Бажыңга келгеш, чемненир бетинде, холдарын эки чуур. Амы-хууда арыг-силигни сагыыры чугула.

  Интернет четкизинден очулдурган.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама