«БИБЛИОПРОДЛЕНКА» ДЕП КЛУБ АЖЫТТЫНГАН

  0
  3

  Республиканыӊ К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саӊының школа назыны четпээн болгаш эге класс уругларының ажыл-чорудулга килдизиниӊ ажылдакчылары уругларныӊ чугаазын сайзырадырынга дузалаар хемчеглерни удаа-дараа эрттирип турар.
  Февраль айның төнчүзүнде Рес­публиканыӊ К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саӊынга Тываныӊ Культура яамызыныӊ болгаш «Орус делегей» фондунуӊ деткимчези-биле «Библиопродленка» деп клуб ажыттынган. Төлевилелдиң ады Орус дылга чугаалажыыл». Клуб эге класстыӊ өөреникчилеринге оюн-тог­лаа дузазы-биле орус дылга оларның сонуургалын оттурар, оларның чугаазын сайзырадыры болгаш номга ынак болурун кижизидер сорулгалыг.
  Школа назыны четпээн болгаш эге класс уругларының ажыл-чорудулга килдизинде орус дыл темазынга стенд болгаш ном делгелгезин кылган. Делгелгеде орус дылдыӊ төөгүзүн, орус чоннуӊ үлегер домактарын база угаадыгларын салган.
  Ук байырлалга Кызылдыӊ Арыя Араптановна Алдын-оолдуң адын эдилээн дугаары 2 школазыныӊ 1 «а» клазының өөреникчилери болгаш башкызы Ольга Күжүгетовна Сарыглар база Кызылдың дугаары 12 школазыныӊ 1 «а» клазыныӊ өөреникчилери биле башкызы Азиата Владимировна Ооржак база ада-иелер киришкеннер.
  Чаӊчыл болган кызыл лентаны Тываныӊ Культура яамызыныӊ ажылдакчызы Руслана Соян, уруг­лар ном саӊының удуртукчузу Сылдысмаа Лопсан база бичии номчукчу Ондар Очур кескен.
  Байырлалдыӊ каастакчылары: чараш ыры-шоорлуг «Октай» ансамбли, а Муса Джалильдиӊ «Өпей ыры» деп шүлүүн Динара Донгак, аянныг күүсеткен. Оон аңгыда уруг­лар А.С. Пушкинниӊ «Салтан хаан болгаш ооӊ оглу Гвидон дугайында тоол» деп тоолундан» үзүндүнү бараалгаткан.
  Клубтуң кежигүннери, бирги классчылар, бо чылдыӊ дургузунда янзы-бүрү хемчеглерге, оюн-тог­лаага, мөөрейлерге киржирлер. Ук байырлал уругларныӊ шай­лаашкыны-биле доозулган. «Библиопродленканыӊ» бир дугаар кичээли март 6-да «Бурунгу славян дылдың үжүглели кайыын келгенил?» — деп оюн-тоглаа-биле эгелээн.
  Өөредилге болгаш эртем яамызыныӊ оралакчы сайыды, орус дыл талазы-биле күрүне инспектору Е.В. Хардикова, Тываныӊ Культура яамызыныӊ ажылдакчызы Р.А. Соян, Тываныӊ А.С. Пушкин аттыг национал ном саӊының удуртукчузу И.А. Эртине, Кызыл кожууннуӊ Каа-Хем суурунуӊ уруглар ном саӊының эргелекчизи О.К. Хиигет, Кызылдыӊ А.Б. Чыргал-оол аттыг уран-чүүл колледжиниӊ библиотека килдизиниң башкызы Н.Т. Ооржак – уругларга солун чүүлдерни чугаалааннар.

  Сырга Ондар, Республиканыӊ К.И. Чуковский аттыг
  ном саӊының ажылдакчызы.

  (Материалды март 10-нуң дугаары 10 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #Чуковка_17

  Реклама