БИЧИИ ООЛ ДУЗАЛААН

  0
  14

  Канаданың Ванкувер хоорайында чурттап турар 12 харлыг Куинн Рони дүн-хүн дивейн ажылдап турар эмчилерге дузалаан.
  Бүгү делегейниң эмчилери чаа COVID-19 халдавырлыг аарыгдан аараан кижилерни амыр-дыжын бодавайн, эмнеп турарлар. Эмчилер камгалал маскаларны хөй шак иштинде кедип алгаш турарга, ооң резиннери кулакты өйүп келир бергезин 12 харлыг Куинн билип кааш, 3Д принтеринге маскага кыстырып алыр херекселди чогаадып кылгаш, эмчи ажылдакчыларынга халаска берген. Херексел кончуг ажыктыг, эптиг болганын эмчилер өөрүшкү-биле чугаалап турар.
  Куинн Рони бо хүнге чедир бодунуң 3Д принтеринде маскага кыстырар херекселди чук-биле парлап үндүрүп, халаска үлеп турар.
  Ооң эки эгелээшкинин бүгү делегейде волонтерлар өттүнүп эгелээн. Тывада база ол арганы ажыглап, Эрзин ортумак школазының директору Вячеслав Артаев маскага ызыртыр чук херекселди кожууннуң эмнелге ажылдакчыларынга парлап берген. Ынчангаш республиканың 3Д принтерлиг школаларын, аңаа катчырынче кыйгырган.
  Чаа эгелээшкинге 3Д принтерлиг күзелдиг кижи бүрүзү киржип болур. Хамчык-биле демисежир берге үеде кандыг-даа дуза артык эвес.
  Бистиң корр.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама