«БЛОКАДА ХЛЕВИ» ХЕМЧЕГ

  0
  32

  Тываның Национал музейинге «Блокада хлеви» деп Бүгү-Россия хемчээниң байырлыг ажыдыышкыны болган. Бо улуг хемчег Ада-чурттуң Улуг дайынында Тиилелгениң 75 чыл оюнга тураскааткан хөй санныг хемчеглерниң бирээзи болур. 
  «Блокада хлеви» – дайын чылдарында Ленинград хоорайның чурттакчыларының эрес-дидим чоруунуң дугайында сагындырыг-дыр. 
  Хемчегниң байырлыг ажыдыышкын үезинде музейге төгерик стол эрттирген. Чыылганнар Ленинградтың чурттакчыларынга мөгейип, адыш часкаашкыннары-биле хүндүткелин илереткен. Шынап-ла, аныяк-өскен өгбелериниң маадырлыг чоруун сактып чоруур ужурлуг. Дайын кажан-даа катап ээлбес ужурлуг дээрзин келген аалчылар хемчегге келген уругларга катап-катап сагындырып турган. 
  Амгы үеде республикада бичии тургаш блокаданы шыдажып эрткен үш хире дайын киржикчизи бар. Оларның ийизи Кызыл хоорайда: 79 харлыг Т.А. Афоничева биле 84 харлыг Б.Б. Подгорный олар. А Шагаан-Арыг хоорайда 77 харлыг хоочун чурттап турар. 
  ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының оралакчы сайыды Светлана Ощепкованың дыңнатканы-биле «Блокада хлеви» хемчег школа бүрүзүнге эртер. Ол ышкаш темалыг кичээлдерни немелде өөредилге төптеринге, ортумак өөредилге черлеринге организастаар. 
  А дүүн, январь 27-де, Арат шөлүнге Бүгү-Россия хемчээниң байырлыг хаашкыны болган. 

  Урана Монгуш. 
  Чуруктар Виталий Шайфулиннии.

  (Материалды январь 27-ниң дугаары 4 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама