«ЧАҢГЫС БОДАЛ, КҮШТҮГ КҮЗЕЛ — ТИИЛЕЛГЕ…»

  0
  11

  Төөгүде бир уттундурбас чылдар бар. Ол дээрге 1941-1945 чылдарда болган Ада-чурттуӊ Улуг дайыны. Дөрт чыл ишти уламчылаан дүшкүүрлүг дайын 1945 чылдың май 9-та төнген. Бо 2020 чылда Улуг Тиилелгениӊ 75 чыл оюнга тураскаадып, «Чаңгыс бодал, күштүг күзел – Тиилелге…» деп шүлүктер чыындызын силерге бараалгаттывыс.
  Библиотекаларның ажы­лыныӊ кол угланыышкыннарыныӊ бирээзи – уруглар аразынга шеригжи-патриотчу кижизидилге. Тыва араттарныӊ фронтуга эп-сеткил талазы-биле деткимчезин, ты­­­­­ва эки турачыларныӊ Ада­чурттуӊ улуг дайынынга киришкеш, гитлержи дайзыннарны Төрээн чурттан үндүр сывырарынга улуг үлүүн болгаш тыва улустуӊ интернационалчы хүлээлгезин көргүскенин чон ортузунда калбаа-биле чорудары болур.
  Номчукчунуң кичээнгейинге бараалгаткан бо «Чаңгыс бодал, күштүг күзел – Тиилелге…» деп шүлүктер чыындызында тыва шүлүкчүлер, чогаалчылар С. Пюрбю, О.Сувакпит, А. Даржай, Ю. Кюнзегеш болгаш өскелерниӊ-даа дайынга тураскааткан шүлүктерин ном саӊыныӊ ажылдакчылары чыып кылган.
  Шүлүктер чыындызы база катап бистерни, амгы үениң салгалын, ада-өгбелеривистиң чыып каан буянныг үүлезин, улуг совет чуртка хостуг тайбыӊ амыдыралды чаалап берген маадырларывысты, оларныӊ аттарын мөӊгежидип, черле төөгүвүстү утпайн, хая көрнүп, чүректеривисте ханы мөге­йиг-биле сактып чоруурувус­ту бодандыра бээр.
  Шүлүктер чыындызын өөреникчилерге, башкыларга, сургуулдарга, библиотека ажылдакчыларынга үндүрген.

  Ооржак С. М., Республиканыӊ К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саӊыныӊ чурт­шинчилел килдизиниӊ эргелекчизи.

  #Победа75#Побкда75_Тыва#Тиилелгениң75чылынга
  #Сылдысчыгаш_солуну

  Реклама