ЧАА ЧЫЛДЫҢ БЕЛЭЭ

  0
  15

  Ном – кижиге эш. Кажан бажыӊга чааскаан олургаш, ынак номун ыыткыр номчуурга, чоок эжи-биле чугаа­лашканы-биле дөмей-ле. Бии-Хем кожууннуӊ уруг­ларның төп ном саӊы бичии уругларныӊ барыксанчыг чери, номчукчуларывыс үзүлбес. Хостуг үезинде уруг­лар номчулга залынга келгеш, сеткүүлдерни номчуп, чуруттунуп, шыдыраа ойнап, янзы-бүрү хемчеглерге идепкейлиг киржип, солун номнарны бажыӊынче бижидип ап турарлар.
  Бо чылдың декабрь айда номчулга залында «Чаа чылдыӊ күзелдери» деп шивини салыпкан. Хүннүӊ-не уруглар күзелин өӊнүг төгериктерге бижээш, азып турарлар. Оларныӊ күзелдери янзы-бүрү: библиотекарьлар кезээде хүлүмзүрүп турзун, телефон, смартфоннуг болуксаары, колдуу уруглар ном саӊыныӊ полкалары чаа, чараш номнарлыг болурун күзээннер.
  Бистиӊ бичии номчукчуларывыстыӊ күзээни чаа, чараш номнар Чаа чыл бетинде библиотекага белекке чедип келгенинге ном саңыныӊ ажылдакчылары кайгап, өөрүп турар бис. Тозан үш санныг чаа, орус болгаш даштыкы чогаалчыларныӊ номнарын, тоолдарын база бичии оолдар, уруг­ларга өңнээр номнар, өӊнүг карандаштар, карандаш сүүртүрлерни Дарый Эртине Аспан-оолович база Рада Улар-ооловна белекке берген. Аныяк-өскен угаан-медерелдиг, сагыш-сеткилин байыдып, хөй номчуттунарын база бо номнар ажык­тыг болурун күзээннер. Чаа номнар хөй болза-ла бистиӊ номчукчуларывыс амырап номчуурлар. Эртемнерниӊ үнер дөзү номнар болгай, бо белек биске дыка улуг өөрүшкү-дүр! Бичии уругларны кезээде деткип, өөртүп чорууру дээрге-ле эки сеткилдиг, буянныг кижилер болур.
  Номчукчуларывыстыӊ мурнундан база ном саӊыныӊ ажылдакчылары силерге четтиргенивисти илередип, бүгү-ле чүүлдерге экини, орууӊар кезээде ак болурун күзедивис.

  Херелмаа Монгуш, Бии-Хем кожууннуӊ уругларның төп ном саӊының ажылдакчызы.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама