ЧАА ХЕВИРНИҢ МОДЕЛЬДИГ БИБЛИОТЕКАЗЫ

  0
  25

  Чаа чыл мурнунда теве-хаяжыларга улуг аас-кежик дүшкен. Чаа хевирниң модельдиг библиотеказы ажыттынган.
  «Культура» национал төле­ви­лел иштинде муниципалитеттер аразынга мөөрейге Чөөн-Хемчик кожууннуң Теве-Хая суурунуң библиотеказы киришкеш, тиилеп үнген. Федералдыг субсидияның ниити түңү 5 миллион рубль болган.
  Чаа хевирниң модельдиг библиотеказының ажы­­дыышкыны байырлыг хевирге болуп эрткен. Библио­текада чаа үениң негелдеринге таарымчалыг кылдыр эт-сеп, компьютер-техника бүрүнү-биле дериттинген, номчукчуларга таарымчалыг кылдыр «Wi-Fi» коштунган. Бичии уругларга аңгы булуңчугаш база кылдынган, библиотеканың фондузун 19 муң чедир көвүдедип, эрги номнарны үндүр бижээн.
  Чаа хевирниң модельдиг библиотеказының негелде­зинге дүүштүр библио­текарьлар Москва болгаш Новосибирск хоорайларга билиин бедидер курстарга өөренип алгаш келген. Ам олар уругларны номчулгаже хаара тудуп, чаа компьютер-техниканы шын ажыг­лаарын өөредирлер.
  Мындыг чараш, чырык библиотека ажыттынган дээрге-ле амгы салгалга чырык чүүлдү кылып, оларны номчуттунарынче болгаш эртем-билигже сонуургалын күштелдирип, көдээ суурнуң амыдыралынга улам чараш өңнү киирип турары.
  Үе аайы-биле аныяк- өскенниң көрүжү, сонуургалы өскерлип турар. Оларның хөй кезии смартфоннар тудуп алгаш, үезиниң хөй кезиин социал четкилерге эрттирип турары чажыт эвес. Ынчалза-даа эртем-билигниң үнер дөзү номнарда дээрзин утпаалыңар. Ном – кижиниң чоок өңнүү, дузалакчызы, сүмелекчизи, кижиниң иштики делегейин байлакшыдып чоруур.
  Ынчангаш уругларны номчулгаже хаара тудары-биле чаа үениң чараш библиотекалары бистиң рес­публикавыска ам-даа хөй ажыттынар болза дыка таарымчалыг.
  Бо кайгамчык төөгүлүг хүнде ТР-ниң культура сайы­ды А. Тамдын, Чөөн-Хемчик кожууннуң чагырга даргазы Х.Монгуш, ТР-ниң Улуг Хуралының депутады Б. Монгуш база кожууннар библиотекаларының удуртукчулары болгаш ажылдакчылары, теве-хаяжыларга байырын чедирип, чылыг-чымчак сөс­терни чугаалап, библиотекага дузаламчы кылдыр акша болгаш янзы-бүрү белектерни берген.
  Теве-Хая суурнуң чараш библиотеказынга ам-даа сайзыраарын, хөй номчукчуларны болгаш улуг чедиишкиннерни күзеп каалыңар.
  Ам үнер чаа 2020 чылда республиканың Эрзин болгаш Кызыл кожууннарынга база чаа хевирниң библио­текалары ажыттынар. Ол биске дыка улуг өөрүшкү-дүр! Төрээн Тывавыс сайзырап, чаа чүүлдер немежип, хөгжүп-ле турар болзун!

  Алдынай СААЯ.
  Чуруктар авторнуу.

  Реклама