ЧАЙГЫ ДЫШТАНЫЛГАДА

  0
  57

  Уругларның чашкы, элээди үези айыыл чок болгаш өөрүшкү долган болуру ада-иеден, чоок кижилеринден улуг хамааржыр. Айыыл каяа-даа туруп болур, чаштар ойнаар черлерге, хөй-ниити черлеринге, машина-балгат оруунга дээш оон-даа өске. Ынчангаш дараазында сүмелерни уругларга өөредип, сагыыры күзенчиг:
  ✓ ажы-төлге чемненириниң мурнунда холун саваңнап чуурун өөредир;
  ✓ ижин аарыглары чайгы үеде нептерей бээрин барымдаалааш, ногаа-чимис аймааның эргижиревээнин эки чуп алгаш чиир. Ажык черге үр турган аъш-чем чивес;


  ✓ автоорук дүрүмүнге өөредир. Орук кежерде, ыяап-ла чадаг кижилер кежер черлерден (зебра) эртерин боттарының үлегер-чижээнге көргүзүп өөредир;


  ✓ бажыңынга-даа, агаарлап чорааш-даа, от-биле ойнап болбас. Черге улуг улус чокта, одаг кывыспас. Улуг улус-биле чораан черинге одаг­лангаш, чоруурда одагны суг-биле эки өжүргеш чанар. Чемненген аъш-чеминиң хап-саваларын, богун арттыр­бас;

  ✓ аргалыг-ла болза, ажы-төлге газ чок, бойдус­туң арыг суун ижиртирге, суксун ханар болгаш кадыкшылга ажыктыг;
  ✓ изиг хүнде даштыгаар үнерде, бөрт кедери албан, бажынче хүн адыптар;
  ✓ чадаг-тергеге, роликке халдырда, бажынга, холунга, будунга камгалал хевин албан кедип алыр ужурлуг.

  Сактып алыңар!
  Ажы-төл үлегер-чижекти ада-иезинден алыр!
  Чай – ажы-төлдүң кадыкшылын быжыктырар үе. Ынчангаш хүн чурумун сагып, шын чемненири күзенчиг.
  Боттарыңар, ажы-төлүңер, чоок кижилериңер кадыкшылы, айыыл чок чоруу дээш, харыысалгалыг болур болза, чайгы дыштанылгадан өөрүшкүлүг сактыышкыннар бичии улуска үр-ле уттундурбас болур.

  Долаана Калаа, Кызыл хоорай, психолог башкы.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама