Чараш мага-боттуң спорту

  0
  9
  «Тывада чурттап турар спортчуларның тиилеп алыры берге, харын-даа шаңналдыг черлер алыры безин чөгенчиг, оларның арга-дуржулгазы чок. Шаңналдыг черлерни өскээртен келген спортчулар үлежип аппаар» дээн ышкаш чугааларны бо-ла дыңнап болур. Ындыг бодалдыг чаңгыс чер-чурттугларывыс бар. Бо сөстерни дыңнааш, кижи улам кызымак белеткенир апаар. Бир-ле дугаарында, ону дедир бадыткаптар күзел тыптыр. Чоокка чедир мындыг хевирлиг маргылдааларга киржиринге арга-дуржулгавыс чок турганынга чөпшээрежир мен. Ынчалза-даа бүгү чүвениң эгези турар.
  Бис боттарывыстың үлегеривис-биле өскелерден ду­дак чок, оларга төлептиг чижилгени тургузуп болур бис деп көргүзер күзелдиг бис. Ол ышкаш Тывага бодибилдинг спортунуң моон-даа улаштыр сайзыралы туруп болур» — деп, Тывага бодибилдингиге эрткен бирги ажык чемпионаттың хары угда ийи номинацияларының тиилекчизи, фитнес-тренер Сай-Херел Тю­люш бодунуң блогунда бижээн.
  Ол «Классиктиг бодибилдинг» база «Пляж бодибилдингизи» номинацияларның тиилекчизи болганын сагындыраал.
  Чемпионат болган соонда, аныяк-даа, кижи ортузу четкен-даа улустуң чугаазы чаңгыс болган. Тывада мындыг чараш мага-боттуг оолдар- уругларның саны хөй болганы улусту кайгаткан. Оон аңгыда республика иштинде бир дугаар болуп турар чараш, сагыш-сеткилди өөр­түп турар маргылдааның эрткенин демдеглээннер.
  Бодибилдержи кижиниң чараш, шыңганнарлыг мага-боду сценага онзагай тода болзун дээш, тускай грим-биле чаап алырын чемпионаттың база бир киржикчизи Аман Куулар таныштырды. Ол «Тывада бодибилдингиниң тергиини» номинацияның тиилекчизи болган. Аман Москваның эмчи академиязынга өөренип тургаш-ла, спортчу медицинаны шилип ап, шын чемненилге талазын сонуургап, фитнес-залдарга тренер кылдыр ажылдап турган. Амгы үеде ол — Кызыл хоорайда тренер. Аныяк тренерниң чугаазы-биле алырга, бодибилдержи кижи сценага шын алдынып билир, бодунуң мага-бодунуң шимчээшкинин, ээлгирин артисчи ёзу-биле көргүзери чугула.
  Кыс бодибилдижилерни үнелээри бир аңгы. Оларның спортчу мага-бодунга аянныг, шевергин болуру кол черни ээлээр. Фитнес-бикини — бодибилдингиниң кыстарга хевири. Мында чүгле спортчу белеткел эвес, а шимчээшкиннерниң уран аргазы, бодун чараштыр көргүзүп билири чугула. Оон аңгыда чемпионатка кыс спортчулар ортузунга фитнес-модель хевириниң маргылдаазы болган. Ону спортчу угланыышкынныг чараш кыстар мөөрейи-биле деңнеп болур.
  Шак мындыг солун маргылдааның түңнелинде, «Фитнес-бикини» категорияга Росина Сарыглар тиилээн, а «Фитнес-модель» хевиринге Челээш Чыдым тергиин үнелелди алган.
  Тывага эрткен бирги ажык бодибилдинг чемпионадының судья коллегиязы Красноярск крайдан келгенин сагындыраал. Красноярск крайның бодибилдинг федерациязының президиум даргазы Андрей Морозов спортчуларның шыырак белеткелин болгаш оларның российжи база сибирь чергелиг чемпионаттарга бүзүрелдии-биле киржип болурун демдеглээн.
  Алена НАН-ХОО, А.Аракчаа чуруктарны тырттырган
   
  Реклама