ЧЕТТИРДИМ ДЕП СӨГЛЕ, ОГЛУМ!

  0
  14

  Амыр-тайбың ак-көк дээрже
  Авам оожум көрүп ора,
  Аанакайын, мени чыттааш,
  Аажок оожум сөглей берди.

  «Дайын-чааның үезинде
  Дадай дивейн, тулчуп кирген
  Дидим чүректиг өгбелерни
  Дагын катап билип ап чор.

  Чээрби бир век чээрби чылы
  Чедиишкинниг тиилелгениң
  Чеден беш чыл ою болган,
  Четтирдим деп сөгле, оглум!»

  Сайлана НАТПИТ-ООЛ, О-Шынаа суур, 8 класс.

  (Материалды март 31-ниң дугаары 13 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #Победа75#Победа75_Тыва
  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама