ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛДАР МӨӨРЕЙИ

  0
  28

  Тожу кожууннуң төп уруглар библиотеказынга кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза көргүзер төвү-биле кады сырый ажылдап, хемчеглер эрттирери чаңчыл болган.
  Оларның бирээзи бүгү делегейниң Инвалидтер хүнүнге тураскаат­кан «Пластилинден хуулгаазыннар ортулуу» деп уругларга чогаадыкчы ажылдар мөөрейи болган. Мөөрейниң онаал­газын күүседири амыр эвес-даа болза, уруглар боттарының тура-соруун көргүзүп, бергелерни ажып шыдаарын бадыткаан. Уругларның амыдыралга идепкейжи туружу, хөй-ниити ажылынга киржилгези, боттарының чогаадыкчы, тывынгыр чоруун көргүскени хүндүткелди оттурган.
  Кадыкшылының байдалы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг уругларга бис бергелерге торулбайн, мурнунда салып алган сорулгазын чедип алырын база ону долгандыр турар улуска дузалажырынга белен болурун күзээр-дир бис.

  Саяна Ооржак, Тожу кожууннуң төп уруглар библиотеказының эргелекчизи.
  Фоточуруктар авторнуу.

  Реклама