Чонга ачы-дуза

  0
  7

  Тываның Дээди Хуралының депутаттары, #ЕдинаяРоссия фракциязының кежигүннери бот-аңгылал үезинде чурттакчы чонга чедирген ачы-дузазының дугайында барымдаалар (2020 чылдың апрель 7-ниң медээзи-биле):

  — 135 муң рубльди улуг назылыгларга, чааскаан чурттап олурар кижилерге, чединмес өг-бүлелерге дуза кадары-биле чыгган;

  — Бир хүннүң шалыңын волонтержу шимчээшкинниң ачы-дуза фондузунче шилчидер;


  — 10 380 маскаларны хамаатыларга халаска үлээн;

  — Эки турачылар-биле кады муниципалдыг деңнелдиң депутаттары коронавирус хамчыының профилактиказының буклеттерни үндүрген.

  Каң-оол Даваа, парламентиниң спикери, #ЕдинаяРоссия партиязының Генералдыг чөвүлелиниң кежигүнү: — Чаа-Хөл чоңгулда коругунда 3 аңгы кожууннардан 14 суму кирип турар. Чурттакчы чонга деткимче көргүзери-биле ажылдар чоруттунуп эгелээн. Малчын аалдарже эм-дом, аъш-чем, маскалар чедирери-биле кывар-чаар материалдарның чарыгдалын бүрүнү-биле алдывыс. Оон аңгыда улуг назылыглар, чединмес өг-бүлелер-биле адрестиг ажыл чоруттунуп турар.

  Диинмей Балбан-оол, Тываның Дээди Хуралының депутады: — Бо берге үеде чонга кандыг дуза чедирип болурул? Дыка хөй улустарга аъш-чем аймаа херек апарган. Шагаан-Арыг хоорай, Чеди-Хөл кожуундан депутат болганымда, ында хууда сайгарлыкчыларда ажылдап турар болгаш, янзы-бүрү чылдагааннар-биле күрүне деткимчезинче кирбейн турар чурттакчылар барын билир мен. Ынчангаш бир тонна картофельди садып, чагырга черлериниң даңзызы езугаар чедирдивис. #Мывместе

  Ульяна Монгуш, Тываның Дээди Хуралының депутады: — Мөңгүн-Тайгада маскалар чедишпейн турар. Ону канчаар шиитпирлээрил? Кожууннуң чагырга даргазы Александр Донгак-биле чугаалаштым. Мен бодум хуумда чүнүң-биле дузалап болур мен? Бо үеде маскалар кайда-даа чок болгай, ынчангаш 20 метр марляны саткаш, кожуунче чорудар мен. Ында маскалар даараар уран-шевер кыстар хөй. #Мывместе

  #ЕдинаяРоссия #фракция #Тыва #парламент #мывместе #стопкоронавирус #Тыванын_аныяктары_солун
   
  Реклама