COVID-19

  0
  9

  Вирус дээрге кижи­ниң караанга кө­зүл­бес, дыка бичии па­­­ра­зиттер. Паразит боду өлүмзүргей бол­­­­гаш чаас­­­­­каан өзүп-көвүдеп шыда­вас. Ынчалза-даа ол өс­­­ке организмче ки­ре бергеш, кижиниң камгалакчы клеткала­рын аңаа ажылдап бээринче албадаптар. Ынчан кижиниң клеткалары хөй бичии­-бичии заводтар апаргаш, ол вирусту майыктап кылып эгелээр.
  Вирустар аңгы-аңгы болур. Хевирлериниң аайы-биле өг-бүлелерге чарлып алган чоруур. Оларның бир бөлүү – коронавирус.
  Бир эвес хөй катап улгаттырып турар ми­к­­­­­­рос­коп-биле көөр болза, вирустуң кырында оваадайга (коронага) дөмей тускай теннер көстүп турар. Ону барымдаалааш «коронавирус» деп адаан.
  Чүге онза айыылдыгыл?
  • Ол кончуг белени-биле тараар. Бир аарыг кижи дораазы-биле үш кижиге халдадып болур.
  • Вирус агаар таварыштыр дамчып болур. Кижиниң караанга көзүлбес бичии дамдыларда вирус чоруур. Ол дамдылар аарыг кижи азырып, чөдүрүптерге, чараазы-биле аастан үнер. Аарыг кижи аскын холу-биле дуй тудуп алгаш, чөдүрүп, азырыпкаш, ол холу-биле бир чүвеге дээптерге, ооң кырынга чараазы-биле вирус артып каар.
  • Коронавирустуң тургузуу кижиге эки салдарлыг вирустарга дөмейлешкек. Организм багай вирус келгенин дораан тодарадып шыдавайн, ооң-биле туржурун бодавайн баар. Ынчангаш бистиң камгалакчы иммунитедивис үе-шаанда ажылдавайн баар чылдагааны ол.
  Оон канчаар камгаланырыл?
  • Холуң кезээде экидир саваңнап чуг. Бир эвес холуңга вирус турган болза, саваңнап эки чуп каапканыңдан, аарыг сээң организмиңче кирип шыдавайн баар. Чугбаан хирлиг холуң-биле арныңга дегбе.
  • Азырып, чөдүрерде, аскыңны шенээң-биле дуглап азы чаңгыс удаа ажыглаар хол чүлгүүжүн ажыглааш, дораан октавыт.
  • Аргалыг-ла болза, бажыңыңдан үнме, хөй-ниити черлеринче барба.
  • Бажыңдан үнер чугула херектиг апарзыңза, өске кижилерден 1,5-2 метр ыракка чор. Ол хире хемчээлден аарыг чыпшынмас.
  Камгалал масканы, чаңгыс удаа ажыглалдың хол хавын кедер.

  КАДЫК БОЛУҢАР!

  #СылдысчыгашСолуну #Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама