ЭКИ КИЖИЗИДИП ТУРАР

  0
  12

  Экии, уругларывыстың ынак солуну, «Сылдысчыгаш»! Бистиң уруг­ларывыс Кызылдың 3 дугаар школазында өөренип турар. Школаның башкылары дыка-ла шыырак билиг бээр, байырлалдарны база бедик деңнелге эрттирип, бистиң ажы-төлүвүстү үргүлчү-ле өөртүп чоруурлар. 
  Школаже чоруурда дыка өөрүш­кү-маңнайлыг. Шын-на сеткилинден школазынга, башкыларынга ынак. Ынчангаш дүрген школазынче барып өөрениксээрлер. Ында шупту шыырак мергежилдиг, арга-дуржулгазы улуг башкылар бис­тиң ажы-төлүвүстү оожум-топтуг, чурумнуг, шынчы, угаанныг, бот-боттарының аразында найы­ралды шын үнелеп билир кижилер кылдыр өөредип турар. 
  Уругларывыс, чүгле бедик билиглерни чедип ап турар эвес, олар боттарының бодалын кижилер мурнунга хостуг чугаалап турар апарганнар. 
  Чыл бүрүзүнде школага билиглер хүнү, башкылар хүнү, адалар болгаш авалар хүнү, инвалидтер хүнү, Россияның маадырларынга тураскааткан байыр­лалдар, Тиилелге хүнү дээш янзы-бүрү хемчеглер болуп турар. 
  Ылаңгыя, Чаа чыл болгаш Шагааны байырлап эрттиргенивис биске уттундурбас болуп арткан. Башкылар, өөреникчилер болгаш ада-иелер солун көргүзүглерин бараалгадып, дыка эки дыштанып, бедик деңнелге эрттирдивис. 
  Школаның директору Л.А Муравьевага болгаш башкыларывыска, эге класстар өөреникчилериниң ада-иелери, силерге сеткиливис ханызындан четтиргенивис илередип, ажы-төлүвүстү бүдүштүг аажы-чаңныг кылдыр өөредип, кижизидип чорууруңарга мөгейип, Шагаа таварыштыр эң кол чүве – кадыкшылды, аас-кежикти, ажылыңарга ам-даа улуг чедиишкиннерни йөрээдивис! 

  1 «и», 1 «ж», 3 «ж» класстың өөреникчилериниң ада-иелери. 

  (Материалды февраль 25-тиң дугаары 8 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну 
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама