Эки турачыларның чыыжы эрткен

  0
  35

  Бо айның эгезинде Тывадан делегация Бүгү-делегей чергелиг эки турачылар шуулганынга киришкен келген. Сочиге эрткен чыыштың ажылынга аныяктарның коммерциялыг эвес хөй-ниити организацияларының удуртукчулары идепкейлиг киришкен.
  «Тываның чымчак чүректери», «Студентилер эвилели», «Арга-арыг волонтёрлары», «Волонтёржу эмчилер» база «Россияның школачыларының шимчээшкини» регионалдыг салбырның координатору, «Россияның эки турачылары — 2019» мөөрейниң ийиги чартыының тиилекчизи ТР-ниң Чазааның болгаш ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының деткимчези-биле чораанын сагындыраал.
  Ооң дугайында делегецаяның удуртукчузу, аныяктар херээниң талазы-биле салбырның начальниги Айлана Монгуш таныштырган.

  Шуулганга 120 чурттардан 7000 ажыг киржикчилер кээп, янзы-бүрү шөлчүгештерге ажылдаан. Бо хүннерде өөредиглиг программалар ажылдап, 2019 чылдың түңнелдерин үндүрген. Ол ышкаш хөй-ниити волонтёржу каттыжылгаларның, социал бот-идепкейниң делгелгезин организастаан түңнелинде, волонтёржу хевирниң сайзыралының онзагай талалары-биле таныжар аргалыг болган.
  Шуулганның бирги хүнүнде-ле, Дендо-парктың, Сафари-парктың девискээрин чаа­гайжыдары-биле, эки тура дузазын организастаан. Аңаа эки турачылар бүрүлер аштап, оъектилерни чугайлап-будуп, Сафари-парктың дириг амытаннарын ажаарынга дузалашкан.
  Тывадан барган делегация эң-не онзагай организаторлар болгаш киржикчилер деп үнелелди алган. Оон аңгыда ажыл-херекчи программа езугаар «Эки турачылаашкын кадырлар политиказының бир аргазы» сессияга киришкен. Аңаа корпоративтиг культурага волонтёржуларның ажыл-чорудулгазының ужур- дузазын, ажылче тургустунуп алырда, волонтёржу арга-дуржулганы өөренип көөрү дээш оон-даа өске айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
  Ооң-биле чергелештир Тываның төлээлери янзы-бүрү уг­ла­ныышкынныг секциялар­ның ажылынга киришкен. Чижээлээр­ге, «Социал рек­ламныг кампанияны канчаар кылып болурул: тергииннерниң арга-дуржулгазы» деп темалыг шөлчүгешке шуулганның эксперттери, киржикчилери со­­­­циал рекламаның дээштиин чу­г­аа­лажып, ооң үре-түңнелдин кан­­чаар чедип ап болурун сайгарган. Бо таварылгада чыыштың киржикчилери волонтёрлар дугайында фильм­нерни тырттырарының чугулазын билип ап, «Доброшрифт» деп кыска хуусаа­лыг рекламныг кам­панияның че­дииш­киннерин болгаш оон-даа өске солун чүүлдерни билип алган.
  Save the Dream (Катар) болгаш бүгү делегей шимчээшкини Future Team делегей чергелиг харылзаалар, кады ажылдажылга дугайында чугаалажып тура, эки турачылар делегей аразында хемчеглерге киржип тургаш, тайбыңның элчиннери болуп турарын база оларның дузазы-биле делегей харылзаалары улам сайзырап турарын демдег­лээн.
  Тывадан оолдар, уруглар шуулганга киришкеш, РФ-тиң Өөредилге яамызының оралакчы сайыды Т.Ю. Синюгина, Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентствонуң удур­тукчузу А.В. Бугаев-биле ужу­ражып, республиканың де­вис­кээринде волонтёржу ажыл-чорудулганың база ооң келир үеде сайзыралының дугайында чугаалашкан. Волонтёржу эмчилер боттарының угланыышкынының аайы-биле эки тура ажылын сайзырадыр тренингилерге киришкен. Олар РФ-тиң Кадык камгалал яамызының сайыды Вероника Скворцова-биле ужуражылганың киржикчилери болган.
  2020 чылда Бүгү-россия чергелиг чурттакчы чоннуң чизезиниң белеткелинче база ооң ажылынче 20 000 эки турачыларны хаара тудар. Бо ажылга Тываның эки турачылары база идепкейлиг киржиринге белен. Олар информастыг-тайылбырны чорудуп, консультацияларны бээр болгаш чизе-бүрүткелди кылыр.
  Декабрь 5-тиң хүнүнде, Бүгү-делегейниң волонтёржунуң хүнүнде, «Россияның эки турачызы — 2019» Россия чергелиг мөөрейниң түңнелин үндүрүп, байырлыг байдалга шаңнал тыпсыр езулалды кылган. Чурттуң шупту эки турачыларынга Президент Владимир Путин байыр чедирген. Эксперт комиссиязының бодалы-биле алырга, 2019 чылда эң-не тергиин эки турачы Татар Республикадан «Чогаадыкчы инклюзивтиг студия «Э-моция» төлевилелдиң автору Инесса Клюкина бооп, Россияның Президентизиниң холундан «Чылдың волонтёру» деп шаңналды алыр аас-кежиктиг болган. «Россияның школачыларының шимчээшкини» регионалдыг салбырның бистиң республикавыста координатору Эртине Куулар «Россияның эки турачызы — 2019» Россия чергелиг мөөрейниң организаторларындан өөрүп четириишкинниң бижиин алган.
  Алена НАН-ХОО.

  Реклама