#Эзирлерниң_уязы

  0
  11
  #Эзирлерниң_уязы #Бичии_мөгелер #Спорт #Тыванын_аныяктары
  «Тываның аныяктары» солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы, хостуг хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери Алексей Чамбал-оол делегей чергелиг бичии мөгелер хүрежиниң база губернатор төлевилелиниң дугайында бодалын илереткен.
  «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилелиниң кол сорулгазы — бурунгу өгбелери­вистиң чараш чаңчылдарын, оюн­­­­нарын чаштарга, аныяк- өскенге өөре­­­дип ижиктирери деп билип тур мен. Ол чаңчылдар таварыштыр тыва хүрешти Россия база делегей деңнелинче көдүрүп, сайзырадыр ажылдарны чорудары. Бо чаа эгелээшкинни чаа тургустунган чаштар база элээди оолдарның тыва хүреш федерациязының удуртукчузу Седен Очур Кара-Сал удуртуп-башкарып эгелээн.
  Бо хүннерде республикага спортту болгаш ооң нацио­нал хевирлерин, ылаңгыя ты­ва хүрешти садиктерге, шко­лаларга, өөредилге черлеринге «Эзирлерниң уязы» деп төлевилел ёзугаар улаш­тыр сайзырадырын чугаалажып сайгарган. Аңаа тускай дээди эртемниг тренерлер, методис­тер, шииткекчилер белет­кээр спортчу академияны ажыдар дугайында сүмележип чу­гаалашкан. Аңаа делегей, олим­пий оюннарының киржикчилерин, тии­лекчилерин, спорт­туң удур­­тукчуларын бе­леткээрин чыыл­ганнар санал­даан.
  «Эзирлерниң уязы» губер­натор төлевилели черле аныяк­тарны спортче хаара тударынга кончуг ажыктыг деп көрүп тур мен. Чаштарның, аныяк-өскенниң бүгү тала-биле сайзыралы дээш кылдынган бо төлевилелди ада-иелер база аажок деткип турарын билдим. Чүге дизе амгы үеде аныяк ачалар ажы-төлүнүң кижизидилгезинге аажок киржир апарганын эскерип тур мен. Шак ындыг үлегерлиг аныяк ада-иелерни солун-сеткүүл арнынга чырыдып, чонга таныштырары чугула. Ажы-төлүн каапкаш, арагалап, дезип чоруур аныяк адалар бар-даа болза, бо төлевилел ындыгларны бодандырыптар дээрзинге бүзүрээр мен.
  Алена НАН-ХОО.
  Тывамедиахолдингиниң чуруу
   
  Реклама