ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ СОНУУРГАЛДЫГ

  0
  34
  ХОСТУГ ХҮРЕШКЕ СОНУУРГАЛДЫГ

  Кемерово облазының Новокузнецк хоорайга Россияның делегей чергелиг класстың спорт мастери Любовь Сальникованың шаңналы дээш элээди уруглар аразынга ажык турнирге хос­туг хүреш маргылдаазы болуп эрткен. Аңаа 2005-2006 чылдарда төрүттүнген 100 спортчу киришкен.
  Тываның чыынды командазындан 13 уруг киришкен. Кызыл, Бии-Хем, Барыын-Хемчик, Улуг-Хем кожууннардан, Кызыл хоорайдан 13 уруг бедик чедииш­киннерлиг киришкеш келгеннер. Олар 3 алдын, 1 мөңгүн, 5 хүлер медальдарны чаалап алган.
  Кызыл кожууннуң Ээрбек школазының баазазында элээди уругларның «Авырга» спорт школазының спортчуларының дугайында бижикседим.
  Хостуг хүреш секциязын тренер башкы Аржаан Алексеевич эрттирип турар. Ол оолдар, уругларның хос­туг хүрешке сонуургалын оттуруп, ооң аргаларын уругларга өөредип, чажыттарын айтып берип, шудургу ажылдап, өөреникчилерин аңгы-аңгы хоорайларга улуг маргылдааларга кии­риштирген түңнелинде, уруглар эки түңнелдерни эккеп турар.
  Бо удаада Россияның делегей чергелиг класстың спорт мастери Любовь Сальникованың шаңналы дээш хостуг хүреш маргылдаазынга элээди уруг­ларның «Авырга» спорт школазындан Айданаш Күдерек бодунуң 30 кил деңзизинге база Тана Тюлюш 36 кил деңзизинге 1-ги черге төлептиг болуп, алдын медальдарны чаалап алганнар. Уругларның тиилелгези дээрге боттарынга, ада-иезинге, эш-өөрүнге, башкызынга дыка улуг өөрүшкү-дүр.
  «Эгезинде уруум Айданаш бодунуң күзели-биле хостуг хүреш секциязынче барып эгелээрге, шоолуг-ла херекке албайн турган бис. Тренер башкызының ажылы шыырак болганындан уруум база эштери уруглар улуг маргылдааларга боттарынга бүзүрелдиг киржип, шыырак түңнелдерни эккеп турарлар. Ол биске, ада-иелеринге, дыка-ла өөрүнчүг. Уругларывыска улуг чедииш­киннерни, бурунгаар чүткүлдү база тренер башкызынга четтиргенивисти илередир-дир бис» – деп, Айданаштың авазы Аржаана Күдерек чугаалады.
  Танаа Тюлюш бичиизинден-не шыырак спортчу. Ол Чуваш Республиканың найысылалы Чебоксары хоорайга элээди уруглар аразынга Россияның бирги чери дээш хостуг хүреш маргылдаазынга бодунуң 33 кил деңзизинге тиилекчи болуп, Россияның чыынды командазының кежигүнү болган.
  Спортчу школада Айданаш, Танаа дег бедик түңнелдерлиг уруглар бар. Оларга Камила Караңмай, Отчугаш Күдерек база хамааржыр. Уругларның тренер башкызы Аржаан Алексеевичиге улуг чедиишкиннерни, күзээн күзелдери, бодаан бодалдары боттанзын деп күзедим!
  Тыва оолдар, уругларның черле спортка, хостуг хүрешке сонуургалы дыка улуг-дур. Ынчангаш суурувустуң өзүп орар аныяк мөгелеринге быжыг туруштуг, бурунгаар чүткүлдүг болурун күзеп каалыңар.

  Алдынай Саая.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама