ХОСТУГ ХҮРЕШТИҢ БИЧИИ СЫЛДЫЗЫ

  0
  18

  Айданаш Күдерек — Ээрбек школазының 5 «б» клазының өөреникчизи.
  Ол — Аржаана, Ай-Демир Күдеректерниң өг-бүлезиниң ортун уруу.
  Ооң ынак кичээлдери — математика, орус дыл, күш-культура. Өөренгеш, авазынга дузалажып, аяк-сава чуп, бажың ишти аштап, херим иштинде ажылдарны, огород, суг узары дээш өскезин-даа кылыр.
  Чажындан тура, бир тус­кай кыс болган. Бичиизинден хостуг хүрешке сонуургалы оттуп, ооң дугайында видеоларны интернет четкилеринден көрүп, билип, улаштыр-ла хүреш секциязынче барып эгелээн.
  Хүреш — көрүштүг чараш, кижиниӊ күш-шыдалын көргүскен маргылдаа. Чаалап алган шаӊнал-макталы дээрге мөгелерниң ёзулуг-ла могаг-шылаг чок күжениишкиннериниӊ үре-түӊнели болур.
  Айданаш — Кызыл кожууннуң Ээрбек школазының баа­зазында элээди уругларның «Авырга» спорт школазының кижизидикчизи. Ооң тренер башкызы — Аржаан Алексее­вич. Башкызы-биле кады суурга, кожуунга, респуб­ликага болгаш Россияның аңгы-аңгы хоорайларынга хостуг хүреш маргылдааларынга киржип, улуг чедиишкиннерни эккеп турар.
  Бичии Айданаш хостуг үезинде лаптуулап, хол бөмбүү-биле ойнаарынга, скакалка, резинкалаарынга ынак.
  — Хостуг хүрешти канчап сонуургап эгелээн сен, Айданаш?
  — Бичиимден тура, телефонга интернет таварыштыр видео­лар дыка сонуургап көөр турган мен. Аңаа хүрештиң аңгы-аңгы хевирлерин көрүп, ооң аргаларын билип, кылып эгелээн мен. Ынчалдыр-ла сонуургалым делгемчидип, секцияларже барып эгелээн мен.
  — Эң улуг чедиишкиниң дугайында сонуургадып көрем?
  — Кемерово облазының Новокузнецк хоорайга Россияның делегей чергелиг спорт мастери Любовь Сальникованың шаңналы дээш элээди уруглар аразынга ажык турнирге 30 кил деңзиге 1-ги черге төлептиг болганым дыка өөрүнчүг болган.
  — Хүрештен, өөредилгеден өске чүнү сонуургаар сен?
  — Бажыңымга чааскаан артып калган үемде, ыыткыр кылдыр аянныг, чараш тыва ырыларны ырлаарынга дыка ынак мен. Ыры мөөрейлеринге база киржип турган мен —деп, Айданаш сонуургатты.
  Айданаш-биле чугаала­жып олургаш, ооң кижизиг, биче сеткилдиг, эвилең-ээл­дек, хүндүлээчелин эскердим.
  Кижиниң келир үези чүгле бодундан хамааржыр болгай. Спортка ынак, күш-культурага хандыкшып, келир үениң спортчулары болурунга эге базымнарны амдан тура кылыылыңар, уруглар — деп, ол кыйгырган.
  Тывавыска ам-даа хос­туг хүреш сайзырап, өзүп олурар мөгелеривис улуг чедииш­кин­нерлиг болурунга бүзүрээр мен.
  Алдынай СААЯ.

  #Сылдысчыгаш_солуну

  Реклама