КЕЛИР ҮЕНИҢ ЧУРУКЧУЗУ

  0
  22

  Алина уруглар сады барып тургаш-ла, өскелерге дөмейлешпес чуруктары-биле башкызын кайгадыр турган. Хостуг үезинде, чай кадында-ла саазын, карандаш тудупкан олурар. Чеже альбом долдур чуруттунган чүве, оларны шыгжап, чыып албайн турганы харааданчыг.
  Ол сес класска чедир 7 аңгы школага өөренген. Ынчалза-даа Алинаның өөренири эки болгаш, барган хоорай, суурларынга башкыларының-даа, чаңгыс­классчыларының-даа хүндүткелин чаа­лап аптар. Чеди классты Иркутск хоорайга өөренгенин ол мынчаар чугаалады: «Эгезинде өске омак-сөөктүг өөреникчилер аразынга келгеш, сүрээдеп турган мен. Баштайгы хонуктарындан эгелээш-ле, уруг­лар боттары мени сонуургап, «бурят сен бе?», «кыргыс сен бе? «көрей сен бе?» – деп оон-моон айтырарга, – «Чок, тыва мен» – дээримге, кым-даа ындыг чер дыңнаваан болду. Уруг­лар Тыва дугайын­да айтырарга, төрээн чуртумну эки билбес болган мен. Авамдан айтырып, Интернеттен көрүп тургаш, Тыва дугайында бодум шаам-биле чугаалап берген мен. Национал идик-хепти, чаваганы уруглар дыка чарашсынганнар. РФ-тиң кам­галал яамызының сайыды Сергей Шойгу чаңгыс чер-чуртуум дээрзин чоргаарал-биле чугаалаан мен».
  Ыраккы Каа-Хемниң дугаа­ры 1 школазының сески класс­чызы Алина Орус-оол авазының улуг уруу болгаш, дуңмаларын карактажып, бажың иштин эмгелээр, Куки диизин, Көстүк ыдын чемгерер. Бирги классчы Долаананың онаалгазын кылдырар, 5 харлыг Алдын-Белекти ойнадыр кижи база ол. Чуруттунарын канчап сонуургап эгелээнин Алина мынчаар сагынган: «Авам мени уруглар садындан алгаш, бажыңче эвес, ажылынга эккээр. Өрээ­линге келгеш, саазын, демир-үжүк тудускаш олуртуп каарга, караамга көзүлген чүве бүрүзүн чуруп кааптарымга-даа, авамның ажылы доозулбас. Чоор­ту көрген мультфильмнерим­ниң маа­дырларын чуруп эге­лээн мен».
  Алинажык чуруттунарындан аңгыда, чурук тырттырарын шенеп, сонуургап турар. Бажыңында дуңмаларын, Куки диизин, Көстүк ыдын, эш-өөрүн тырттырган чуруктарының аразында онзаланып турар кадрлар бар. Сөөлгү үеде көрей культураны, дылды сонуургап, интернет таварыштыр өөренип турар болду. Онаалга кылыр столунуң чанында көрей алфавитти чараштыр чурааш азып алган. Көреяга чедери болгаш ол чон-биле оларның дылынга чугаалажыры – ооң күзели. «Өзүп келгеш, чурукчу азы фотограф болур сен бе?» – деп айтырыымга, – «Архитектор болур мен, чараш, тускай бажыңнар төлевилелин кылып, иштики каас­талгазын база чогаадып кылыксаар мен. Чаа тудуп алган бажыңывыстың амдыызында өрээлдери кылдынмаан. Кылыптарга, мээң аңгы өрээлим турар, ону бодум каастап кылырымны авам чөпшээрээн. Бир дугаар шенелдем ол боор деп бодап тур мен» – деп өөрүшкүзүн үлешти.
  Ынак чүүлдери:
  кичээли – алгебра
  чеми – пицца
  бөлүү – BTS, BlackPink (Көрея)
  сууру – Сукпак
  кинозу – көрей дорамалар
  өңү – хүрең-кызыл
  спорту – теннис
  үези – күс
  Ол ышкаш чаъстыг хүннерде соңга баарынга олуруп алгаш, чуруттунарынга ынак.

  Аржана ЧАМЗЫРЫН белеткээн.

  (Материалды март 31-ниң дугаары 13 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама