Бичии мөгениң тиилелгези

  0
  13
  Бичии мөгениң тиилелгези

  #Эзирлерниң_уязы #Тыванын_аныяктары

  Кызыл хоорайның уруглар садтарынга Шагаа байырлалын таварыштыр бичии оолдар ортузунга хүреш маргылдаалары болуп эрткен. «Алёнушка» уруглар садынга болган хүреш маргылдаазынга бичии мөгелер идепкейлиг киришкен. 19 чаштар ачыр-дачыр хүрешкен соонда, 6 харлыг Эртине Ондар тиилээн.
  Эртинениң ачазы Роланд Ондар — хостуг хүрештиң база сумода спорт мастери, 2016 чылда студентилер аразынга Россияның хостуг хүрешке чемпиону болган. Ол бүгү делегей чергелиг турнирлерге удаа- дараа кир­жип, шаңналдыг черлерни ап турган. Роландының хүреш спортунга сонуургалын ачазы Роберт Ондар оттурган, а Роланд бодунуң ээлчээнде, оглу Эртинени хүрештиң аргаларынга бичиизинден өөре­дип эгелээн. Аныяк ача­ның чугаазы-биле алыр­га, «Эзирлерниң уязы» гу­бернатор төлевилели би­чии оолдарны хүрешче эви­лелдээринге кончуг таа­рымчалыг болган. Эртине ам чүгле бажыңында ачазы-биле эвес, а уруглар садында база хүрежип өөренип турар. Эртинениң ада-иези бо төлевилелди сонуургап, оглунга хүрежиринге деткимче кылдыр, содак-шудаан, тыва идиин, тыва бөргүнден бээр белеткеп бергеннер.
  Бичии оолдарлыг аныяк ада-иелер оолдарын хүрешче хаара тудуп, чажындан тура, кадык амыдыралды кижизидип турарын эскерип болур. Хүрешке чүгле күш-шыдал эвес, а шын чемненири, күш-культура талазы-биле чаш кижилерни шын сайзырадыры дээш оон-даа өске айтырыг­лар кирип турар.
  Бо чылын Шагаа таварыштыр уруглар садынга эрткен хүреш маргылдаазынга Эртине бирги черни алырга, ачазы Роланд улам сорук кирип, бичии оглун уруглар камгалалының хү­нүнде болур бичии мөгелер хүрежиниң маргылдаазынга белеткеп эгелээн.
  ТР-ниң Спорт ямызының дыңнатканы-биле алырга, үш чылдың «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели ёзугаар суур бүрүзүнге биче спортчу залдарны тудар. Республиканың аныяк салгалын спортче, кадык амыдыралче хаара тудары чугула чүүл, ынчангаш массалыг спортту чон ортузунга ам-даа сайзырадыр аргаларының бирээзи ол. Амгы үеде Тываның спорт яамызы ийи кожуун-биле биче спортчу залдарны тудар болгаш ангар хевирлиг спортчу залдарны, футбол шөлүн кылымал шывыг-биле чадар дугайында дугуржулгаларны кылган. Төлевилел ёзугаар шывыг­лыг спортчу объектилерниң тудуу өг хевирлиг болур.
  Өвүр кожууннуң Дус-Даг суурунда баштайгы ажылдар кылдынып, спортчу оран-саваның таваан салган. Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сумузунда футбол шөлүнүң кырында кылымал чадыгны кылган.
  «Эзирлерниң уязы» төлевилелдиң боттандырылгазы уруглар садтарында кончуг идепкейлиг чоруп турарын база катап сагындыраал.
  Бо төлевилелди боттандырып тура, республиканың чурттакчы чонунуң 50 хуузун спортче доктаамал хаара тудуп болур болгаш, аныяк-өскенге спорт-биле харылзажырынга таарымчалыг байдалды тургузар аргазы ам-даа калбарарын Тываның спорт яамызы демдеглээн.
  Алена НАН-ХОО, чуруктарны Роланд Ондарның өг-бүлези берген

  Реклама