КЫМ-ДАА, ЧҮҮ-ДАА УТТУНДУРБААН

  0
  84

  ◆ Улуг Тиилелгениң 75 чылынга

  Ада-чурттуң Улуг дайыны төнгенден бээр хөй-хөй чылдар эрткен. Ынчалза-даа төрээн чурту, төрел чону, келир үеде салгалдар дээш биске Тии­лелгени чаалап берген маа­дырлар уттундурбас. Чаа­-Суур сумузу кызыгаар черде турар болгаш кызыгаар хайгыылчылары ном саңында удаа-дараа кээп номчуттунуп турарын барымдаалап, көдээ ном саңында Тиилелгениң 75 чылынга тураскаадып, ийи аңгы орус, тыва дылдарда «Дайын болгаш Тиилелге» база «И в книгах память о войне» деп делгелге дериттинген. 
  Тиилелгениң 75 чылынга база Сактыышкынның болгаш алдарның чылынга хамаарыштыр ном саңы планда кирген хемчеглерни өй­-шаанда эрттирип, төөгүнүң балалбас арыннарында изин арттырган маадырларывыс­ты утпайн, патриотчу кижизидилгени бедидип, сумувус­туң иштинде чурттакчы чон-биле сырый харылзаалыг ажылды чорудуп турар бис. Бо ийи ай иштинде эрткен хемчег­лер: шүлүк мөөрейи «Строки, посвященные Сталинграду», презентация көргүзүү «Олар Афган дайынындан ээп келбээн», «Россияның шериг кезектери». Бо бүгү хемчеглерниң тер­гиин дээн киржикчилери: школавыстың, сумувустуң чурттакчы чону. Тиилелгениң 75 чылынга тураскааткан делгелгелерни сонуургап келген школаның бичии шеригжилери, удуртукчузу Сайлык-оол Оюн-оолович ном саңының эрттирген «75 айтырыгга харыы» деп викторинага идепкейлии-биле киржип келгеннер. Бичии шеригжилери боттарының билииниң бедиин бадыткааннар. 

  Аяна Майынды, Чаа-Суурнуң ном саңының эргелекчизи.

  (Материалды март 3-түң дугаары 9 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #Победа75#Победа75_Тыва

  Реклама