КЫРГАН-АЧАВЫС ЧАГЫЫ

  0
  19

  «Аныяанда дайындан ээп келбээн
  Акың бар» — деп, авам, ачам чугаалааннар.
  Чаңгыс борбак артып калган фото-чуруун
  Чаза топтап камныы кончуг көөр чордум.
  Кайгал, эрес карактарлыг акым менче
  Каттыраңнап көрүп алган орар боор-дур.
  Чаңгыс-даа көрүп көрбээн акым мени
  Чассыдыксап эргелеткен ышкаш боор-дур.
  Эки турачы тываларның аразында
  Эртине Агбаан дээр акым ады ол-дур.
  Эрес-дидим Украинаны хостап тургаш,
  Эглип келбээн, маадыр ында бажын салган.
  Угу-дөзү Иргиттерниң маадыр оглун
  Утпайн, сактып чоруңар, оолдарым!» – деп,
  Кырган-ачам фото-чуруун шала муңгак,
  Камныы кончуг ханадыва азып кагды.
  Кырган-ачам чагыг-сөзүн утпайн чор бис,
  Кым-даа сактып, маадыр дээш чоргаарланып,
  Тиилелгениң майның тоста тураскаалга
  Дириг кызыл чечектерни сөңнеп чор бис.

  Тензин Биче-оол, Кызыл-Даг ортумак школазының 8-ки классчызы.

  (Материалды март 24-түң дугаары 12 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер).

  #Победа75 #Победа75_Тыва
  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама