КЫРГАН-АВАЛАРЫМ ДУЗАЛАКЧЫЗЫ МЕН

  0
  38

  Экии, Сылдысчыгаш!
  Мени Артыш дээр. Кызылдың дугаары 5 школазының 8-ки клазын доостум. Чайгы дыштанылгалар эгелээн, ынчалза-даа карантин чарлааны-биле, кайнаар-даа барбаан мен. Бажыңда авам, ачам, угбам Дарина, дуңмам Аюш бежелээ чурттап турар бис.
  Хоорайда авамның-даа, ачамның-даа кады төрээннери хөй. Оларже барып ойнаары болдунмас дээрзин билир мен. Чүг­ле телефон дамчыштыр чугаалажып турар бис. Бир кырган-авам ыраккы Каа-Хемде, өскези бистен ырак эвесте чурттап турар. Хоорайда чурттап турар кырган-авамга аъш-чемни, хереглээн чүүлдерин телефонга чугаалап бээрге, авам азы ачам саткаш аппарып берип турар. Бир хүн эдереримге, бажыңынче кирип болбас, эжик аксынга сунуп бээр болду. Улуг назылыг улус-биле аарыг доостурга, көржүп болурун ачам чугаалады. А ыраккы Каа-Хемде кырган-авам чер бажыңда чурттап турар. Бажыңче кирбейн, херим иштиниң ажылдарын кылырывыска, кырган-авам соңгадан көрүп турар. Доозуптарывыска чаагай быжырган пирожкилери-биле бисти чемгерер. Ийи кырган-аваларывысты чеже-даа көрүксеп, сактып турзувусса, чүгле телефонга чугаалажыр бис.

  Артыш БЫЗАКАЙ, Кызыл хоорай.

  #СылдысчыгашСолуну#Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама