«Л» ДЕП ҮЖҮКТҮ ШЫН АДАП ӨӨРЕДИРИ

  0
  5

  Уругнуң кандыг-даа шаптараазын чокка шын чугааланып билири – келир үеде социал сайзыралынга улуг деткимче. Кижиниң чугаазы тода, билдингир, дыңзыг, өткүт болур ужурлуг. Бир дугаарында чашкы үезинден эгелеп чугаа­ны шын тургузары чугула. Бо удаада «Л» деп үжүктү шын адап өөрениринге ажыктыг сүмелерни ада-иелерге бараалгаттым. Бо үжүктү бодаарга-ла, адаары белен ышкаш, а херек кырында школа назыны четпээннерге нарын бооп болур. Уруг 6 харлыынга чедир шын адап эгелээр ужурлуг.
  Шын адап өөрениринге чамдык шаптараазыннар:
  • Ламдацизм болгаш параламдацизм – сөс бүрүзүнге «Л» деп үжүктү кожуп чоруп каары.
  • «Л» деп үжүктү шын эвес адаптарындан коргары.
  • Чассыг кылдыр адаары.
  • Уругну долгандыр турар улуг кижилерниң үжүктерни шын эвес адаары, шын эвес чугааланыры.
  • Адап шыдавас боорга, ону чемелеп, кончууру.
  Дылга кылдыныгларны эгелээрде, уругну шын үндүр-киир тындырып өөредип алыр.
  Көрүнчүк мурнунга туруп алгаш:
  «Хүлүмзүрүг» — көрүнчүкче көрүп алгаш, хүлүмзүрүүр. Бот-боттарынче көргеш, хүлүмзүрүүр.
  «Чайганыыш» — дылды өрү-куду чайгаар. 4-5 катап.
  «Будукчу» — дылы-биле чүве будаан (өңнээн) ышкаш кылдыр аас иштин ишкээр-дашкаар чаап будууру.
  5-6 катап.
  «Амданныг варенье» — дылы-биле эриннерин чылгаар. 4-5 катап.
  «Аътчыгаш» — дылы-биле таалайын аът дуюу дег таккыладыр. 4-5 катап.
  Ынчаар белеткенгеш, «Л» деп үжүк кирген сөстерни аңгы-аңгы хевирлерге (кадыг, чымчак, ыыткыр) адаар.
  Ла-ла-ла – лаа,
  Ли-ли-ли – лимон,
  Ло-ло-ло – лотерея,
  Ле-ле-ле – лейка.
  Уругларыңар-биле эки ки­­­­чээлдээриңерни күзедим.

  Галина МОНГУШ, Кызылдың дугаары 1 школазының логопед башкызы.

  Реклама