МААДЫР ӨЛЗЕ-ДАА, МАКТАЛ АДЫ ӨЛБЕС!

  0
  9

  Бо чылын бистиң чурту­ вус Ада­чурттуң Улуг дайы­ нынга тиилээнден бээр 75 чыл болганын байырлап эрттирип турар бис.
  Школаларга кичээлдер, класс шактары болгаш класстан даштаар кичээлдер, хөй кезиинде Ада­чурттуң Улуг дайынынга кириш­ кен дайынчылар дугайында темаларлыг эртип турар. Ачамның талазындан улуг өгбе кырган­ачам, тылдың ишчизи Чолдак­Кара Ёнзак Доңжаа­ лыговичиниң дугайында бижикседим. Ол өг­ бевистиң дугайында кырган­авам Лидия Пичии­
  оолдан билип, дыңнадым.
  Өгбевис Чеди­Хөлдүң Хендерге деп черге
  1898 чылда төрүттүнгеш, Ээрбек суурга чурттап чораан. Кончуг шимченгир­кежээ, оюн­баштак, өөрзүрек, ажылчын кижи чораан.
  Ада­чурттуң Улуг дайынының бирги хүнне­ ринден эгелеп, тыва чон акы­дуңмалышкы Со­ вет чон­биле бир дең, аъш­чем, идик­хеп, акша­ көпеек, алдын­мөңгүнүн шуптузун дайынга чыып берип, дузаламчызын чоргузуп эгелээннер. Чаш уруглардан эгелээш, кырган­дижең кижилерге чедир уйгу­чыдын чок ажылдап, кончуг көдүр­ лүүшкүннүг болуп, бүгү күжүн фронтуга өргээн­ нер. Тылдың ишчилери­биле кады кырган­ачам база улуг үлүг­хуузун киириштиргениниң дуга­ йында кырган­авам чугаалап берди.
  Кырган­ачам — «1941­1945 чылдарда Ада­чурт­ туң Улуг дайынынга шылгараңгай күш­ажылы дээш», «Күш­ажылга шылгарал дээш» ме­ дальдарның болгаш «ТАР­ның билдилиг мал өстүрүкчүзү» деп хөрек демдээниң эдилекчизи.
  Мындыг чоргааранчыг улуг өгбелиг болга­ нымга мөгейер мен!
  Мен тылдың ишчизи, кырган өгбемниң беш дугаар салгалы мен!

  Айдана ЯНЧАТ, Ээрбек ортумак школазының 4 «б» клазының өөреникчизи.

  #СпасибоЗаПобеду#СпасибоДедуЗаПобеду#СпасибоВетеранам
  #75летПобеды#Победа75#Победа75_Тыва#Победа#9мая
  #Тиилелгениң75чылынга
  #СылдысчыгашСолуну
  #Солун_Сылдысчыгаш

  Реклама