МААДЫРЛЫГ ЧОРУК

  0
  70

  Анисья Назыты – Кызылдың дугаары 9 школазының 10-гу класс­чызы. Өг-бүлезиниң ортун уруу, бир акылыг, бир дуңмалыг. Хос­туг үезинде шыдыраалап ойнаарынга ынак. Чүгле Анисья эвес, өг-бүле шупту шыдыраа, шашкилээрлер. Бажыңның чемпиону — акызы Артыш, а Анисья амдыызында ийи дугаар черде.
  Анисья чеже-даа бичии болза, сугга дүшкен уругнуң амы-тынын ап, эрес-маадырлыг чорукту кылган. Ол болган таварылганы мынчаар чугаалады.
  — Чайгы дыштанылга үезинде Баян-Колда кырган-авам, кырган­ачам сугга баарынга ынак мен. Суур­да мал-маган тудуп, ногаа-чимис тарып турарлар, ынчангаш оларга барып дузалажыр бис. Эрткен чылын база аңаа баргаш, изиг хүнде эжим-биле хем кыдыынга эштип тургаш көрүптеримге, бир бичии уруг сугда дүжүп, алгырып турар.
  Ооң чанынче эжингеш, эрик кыдыынче үндүрүпкен мен. Чанывыска турган адашкы­ларның улуг (10 харлыг) уруу болду. Ачазы бичии када дуң­мазын арыгланыр черже чедире бээр аразында, эштип билбес кижи, суг адаанда оңгар черже базыпкаш, үнүп чадай берген. Ол ара­зында ачазы биле дуңмазы маңнажып келгеш, четтиргенин илердип, харын-даа шупту онча-менди болганывыска өөрүп турду. Ам-даа кырган-авам, кырган-ачам сугга чеде бергеш, кудумчуга таваржы бээримге, «Четтирдим, уруум» дээр.
  — Терең суг айыылдыг болгай, ол үеде кортпадың бе, Анисья?
  — Боданып четтикпээн мен. Бичии кижи сугда дүжүп, алгырып турар боорга, бо кижиге дуза херек дээн бодалым-биле, сугже шурай берген мен.
  Чогум бодумга бүзүрээр мен. И.Ярыгинге эштир секцияже чоруп турган болгаш, эки эштип билир мен. Менден өске кым-даа болза, база бодун ынчаар алдынар турган боор деп бодаар мен. Маа­дырлыг чорук кылган дээрге, арай эпчок-дыр – деп, эрес кыс харыылады.
  Эрткен чылын В.Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга ТР-ниң Чазак Даргазының Елказынга эрес-маадырлыг чоруу дээш планшет-биле шаңнаткан. Бот-аңгыланыышкын чурумунуң үезинде планшет дыка ажыктыг болган, ооң-биле кичээлдээрге эптиг дээрзин Анисья чугаалады.
  Бот-аңгыланыышкын үезинде каът бажыңга чарды­гар чүве эвээш. Тарылга үези эгелеп турар болгаш өг-бүле демнии-биле ыраккы Каа­Хемде дачазында ногаа­чимис, картофель тарыыр ажылдарда чоруп турарлар. Эртенги шакта интернет таварыштыр өөренир, дүъш соонда ада-иезинге дузалажыр, чалгаараар чай чок. Тарып алган ногаазы үнүп кээрге, үжелээ оочурлап суг­гарып, ажаап-карактаарлар.
  Анисья амдыгааштан эгелеп кижилерге дуза чедирер камгалакчы азы эрге-хоойлу ажылдакчызы болуксаар. Ынчангаш школаны доозуп тура, ЕГЭ-ге немелде шылгалданы кандыг эртемге дужаарын шилип алган. Салган сорулгазын чедип алыр дээш чүгле өөредилгеже кичээнгейин угландырып, кызып белеткенип турар.

  Аржана ЧАМЗЫРЫН, Чуруктарны хуу архивинден берген.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама