МОРЗЕ АЗБУКАЗЫН БИЛИР БОЛГАН

  0
  9

  ◆ Тиилелгениң 75 чылынга

  Кызылдың 7 дугаар школазынга эрткен неделяда Ленинград хоорайны фашистерниң бүзээлээшкининден долузу-биле хостаанының хүнүнге тураскааткан хемчеглер болуп эрткен. 
  Оларның бирээзи – «Блокаданың хлеви» кичээл. Ону школаның 2 «а», 2 «б», 4 «б» класстарынга «Тиилелгениң волонтёрлары» Азиана Увангур, Таня Костыгова, Милени Ким олар эрттиргеннер. 
  Волонтёрлар уругларга баштай бүзээлээшкин дугайын­да кино көргүскеш, оон ынчан Ленинград хоорайның чурттакчылары канчаар чурттап турганын чугаалап бергеш, таптыг-ла ол үениң 125 грамм хлевин өөреникчилерге амзатканнар. Улаштыр уруглардан кичээлди кайы хире шиңгээдип алганын хынаары-биле, бүзээлээшкин каш хонук уламчылаанын, Ленинградка каш школа, каш завод үрелгенин, чурттакчылары каш кижил деп айтырыглар салырга, дөрткү классчылар холдарын көдүрүп, бүзээлээшкин 872 хонук уламчылаан деп шын харыыны берип турганнар. Уруг­лар кичээл­ге баш бурунгаар белеткенип, теманы сонуургап турганы өөрүнчүг. 
  Ол ышкаш кичээл үезинде волонтёрлар өөреникчилерге интеллектуалдыг оюннар база ойнаткан: Морзе азбуказы-биле шифрлээн чагааны номчуп, сканвордтар тывар. Солун чүве – уруглар Морзе азбуказын билир болган. Класстың удуртукчу башкызының дыннатканы-биле, уруглар ол азбуканы долгандыр хүрээлел кичээлинде өөренип турган болду. Ынчангаш шифр­лээн чагааны олар белени-биле номчуп каапканнар. 

  Урана Монгуш.

  (Материалды февраль 4-түң дугаары 5 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #75Чыл

  Реклама