ОНДАР КАН-ООЛ. «ЫГЛАПКАН ХАР». (4-кү класска литературлуг номчулга).

  0
  102

  Зинаида Увековна ОНДАР, Кызыл хоорайның Интернационалчы дайынчылар аттыг 12 дугаарлыг школазының 1-ги категорияның эге класстар башкызы

  Кичээлдиң хевири: Чаа тема өөренириниң кичээли.

  Сорулгазы:

  1. Каң-оол Ондарның чогаадыкчы ажылы-биле таныштырып, шүлүктүң утказын, уран-чеченин болгаш тургузуун сайгарып өөредир;

  2. Уругларның сөс курлавырын байыдар, сөс-домаан болгаш чогаадыкчы чоруун сайзырадыр;

  3. Бойдуска хумагалыг болур чорукка кижизидер;

  Чедип алыр түңнелдер:

  Предметтиг: шүлүк чогаалының тургузуун сайгарып, аянныг номчулганы чорудар; чаңчыктырар; чогаалдың темазын, уран-чечен аргаларын тодарадып, шүлүк чогаалын дыңнап өөредир.

  Регулятивтиг: кичээлдиң өөредиглиг сорулгазын хевирлеп тургузар, өөредилге номундан аңгыда өске парлалга чепсектеринден ук темага хамаарышкан материалдарны холбаары, кылыр ажылын планнаары, бодунуң ажылын үнелээри.

  Коммуникативтиг: эжеш болгаш бөлук ажылды чорудары, удур-дедир чөпшээрежилгени сагыыр.

  Бот-хуузунуң: бойдуска ынак, Төрээн чуртунга чоргааралды болгаш төлептиг мөзү-бүдүштү хевирлээр; номчулгага болгаш Ондар Каң-оолдуң чогаалдарынга сонуургалды оттурар;

  Дериг-херексел: чогаалчы Ондар Каң-оолдуң портреди, номнары, слайдылар, ребустар, проектор, ноутбук.

  Кичээлдиң чорудуу

  1.Организастыг кезээ.

  Амыр-менди солчугазы.

  — Экии, уруглар. Шагдан тура сагып келген

  Чаагай чараш чаңчылывыс

  Амырлажып мендилежир

  Аян ёзу кылыылыңар.

  Хүндү ёзу сагывышаан,

  Хүлүмзүрүп көржүүлүңер.

  — Оожум олуруп алыңар.

  2. Ажыл-чорудулганы тодарадыры.

  А. Ребус-биле ажыл.

  — Уруглар, ребусту тывыңарам, ында кичээливиске чугула сөстер бар. (Ондар Каң-оол).

  — Шын-дыр. Кымның дугайында чугаалажыр-дыр бис?

  — Ондар Каң-оолдуң дугайында чугаалажыр бис.

  — Эр хейлер. Ондар Каң-оол Ирикпеевич 1945 чылда Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа деп черге төрүттүнген. Тываның чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, уруглар чогаалчызы. Олуругларга «Яблоконуң аян-чоруу», «Хөглүг чаштар», «Күске чылдың уруглары», «Бижиттинмес ат» деп шүлүктер номнарын бижээн.

  — Чогаалчының шүлүктеринде аас чогаалының биче хевирлери хөй.

  Б. Тывызык-биле ажыл.

  — Тывызык таныда кааптар дыка кежээ кижи бар бе?

  Кыжын келир аккыр ширтек,

  Кылыннай бээр онза ширтек.

  Чылыг кээрге, боду чидип,

  Чындырап каар элдеп ширтек.

  — Чүү-дүр ол? Кым тыва кааптарыл? (Хар)

  — Шын. Кичээливис темазы чүү болду? (Ондар Каң-оолдуң «Ыглапкан хар» деп шүлүүн өөренир бис).

  — Шын-дыр. Бо кичээлде чүнү билип алыр ужурлуг бис?

  — Кандыг сорулга салып алыр бис?

  — Ыглапкан хар деп шүлүктү номчуп, таныжып, амгы үеде харның байдалын база амыдыралга ажыын билип алыр бис.

  3. Чаа тема-биле ажыл.

  — Бөгүнгү ай, хүннү, темавысты бижип алыылыңар. «Аъды чокта баглаажы артар, ада чокта оглу артар» дээр болгай. Силерниң кичээнгейиңерде уруглар чогаалчызы, шүлүкчү Ондар Каң-оолдуң хеймер оглу – Тыва Республиканың алдарлыг артизи Каң-оол Леонидтиң аянныг номчулгазын кичээнгейлиг дыңнаптаалыңар.

  3.1. Сула шимчээшкиннер.

  — Ном-биле ажылдаар мурнунда карактарга сула шимчээшкинден кылыптаалыңар. Карактар-биле улуг харжыгаш чурааш, шийер, ажыдар, карактарны оожум суйбаар.

  3.2. Ном-биле ажыл.

  А) Номувустуң 107 дугаар арнында шүлүктү номчуптаалыңарам. (Аянныг номчулга. Бир өөреникчи номчуур. Оон шүлүктүң одуругларын илчирбелей номчуур).

  Шылбыртың хар эрээн үе дег,

  Чытса-чытса мөндүш кынды.

  Чоогалардан чыраалаан суг

  Шоорун салып, далажыпты.

  Аккыр харым, шөлээн чыткаш,

  Арлып чанар ужуруң чүл?

  Чылыг частың тевиинге сен

  Шыдашпайн ыглаптың бе?

  (К.Ондар. Ыглапкан хар).

  Б) Словарлыг ажыл.

  — Шүлүкте билдинмейн баар сөстерниң утказын тодарадып аалыңар. (Слайд).

  Шылбыртың – эриг.

  Мөндүш кынды – ага берген.

  Шоорун – ырын (сугнуң аккан даажы).

  Тевиинге – салдарынга.

  В) Шүлүктүң утказын тодарадыры.

  — Шүлүкте чүнүң дугайында чугаалап турар-дыр? (Харның ыглапканының дугайында).

  — Хар дээрге чүл ол? (Бойдустуң болуушкуну).

  — Шүлүктүң темазы чүл, уруглар? (Бойдус темазы).

  — Шүлүкте болуушкун чылдың кайы үезинде болуп турарыл? (Чазын).

  — Оон кандыг онзагай демдектерин көргүскен-дир?

  Г) Сула шимчээшкиннер.

  Часкы үе келди,

  Шайым чажып уткууйн,

  Чанар куштар келир,

  Чараш бойдус оттур.

  Бир, ийи, үш, дөрт,

  Бир, ийи, үш, дөрт.

  4. Быжыглаашкын. (Бөлүк ажыл).

  — Ам шүлүктүң тургузуунуң онзагайын тодарадып көрээлиңер.

  — Каш строфалыг-дыр? (2).

  — Строфа бүрүзүнде каш одуруг барыл? (4 одуруг бар).

  — Одуруглар каш ажык үннүгүл? (Одуруг бүрүзү 8 ажык үннүг).

  — Шүлүкте эпитеттерни база деңнелгелерни ушта бижиир бис.

  — Эге аяннажылгазы кандыг хевирлигил? (1-ги строфаның аралашкак, 2-ги строфада кожаланчак).

  — Шүлүкте адалгалыгдомак бар бе? (Аккыр харым, шөлээн чыткаш, арлып чанар ужуруң чүл?)

  Кыдыраашка ажыл. Риториктиг адалгалыг домакты ушта бижи. (Аккыр харым, шөлээн чыткаш, арлып чанар ужуруң чүл?).

  5. Түңнел.

  — Бо кичээлде чүнү өөрендивис? (Каң-оол Ондарның «Ыглапкан хар» деп шүлүүн өөрендивис).

  — Чүнү билип алдыңар? Сорулгавыс чедип алдывыс бе? (Час дүжерге, хар эрээш, ыглапкан дег, суглар агып бадар).

  6. Рефлексия.

  — Кичээл кайы хире солун болганын чуруп көргузер. Бир эвес кичээл силерге таарышкан, өөренген темавысты билип алган болзуңарза, харжыгаш чуруур силер.

  А чамдык чүүлдерни билбээн болзуңарза, эрээн харның дамдызын чуруур силер.

  — Хынаптаалыңар. Эки-дир, шуптуңарга кичээл кончуг таарышкан, харжыгаштар кылаңайнып турлар.

  7. Демдек салыры.

  — Эр хейлер! Идекпейлиг ажылдааннар: бирги, дөрткү бөлүктүң уруглары.

  Эки ажылдааннар: ийиги болгаш үшкү бөлүктүң өөреникчилери.

  8. Бажыңга онаалга.

  — Каң-оол Ондарның «Ыглапкан хар» деп шүлүүн шээжи-биле өөренир.

  Литература.

  1. Литературлуг номчулга. 4 класс. Тург. Л.С. Кара-оол. – Кызыл, 2000.

  2. Современные педагогические технологии… Сост. И.И. Полтава, Г.И. Козлова. – Златоуст, 2009

  3. Тыва уруглар чогаалы. 1 кезээ. Тург. О.Ө. Сувакпит. – Кызыл, 1996.

  Реклама