«ОставайсяДонором»

  0
  12


  «Донор болуп артып каг, хандан дужаа!» – шак мындыг кыйгырыг бүгү Россияда, эң ылаңгыя хамаатыларның бот-аңгылал үезинде, актуалдыг айтырыг болуп артпышаан. Делегейде чарлаттынган пандемия үезинде донор кижиниң ханы хүн, шак бүрүзүнде улам херек.
  «Тываның буянныг чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязының идепкейжилери чаңгыс эвес удаа донорлап турарлар.
  «Ханымны үргүлчү дужаап турар мен. Бодумнуң байдалым эки. Бо үеде, делегейде коронавирус аарыы нептерээн өйде, хан дужаары кажангызындан-даа артык херек деп бодаар мен» — деп, аныяктар шимчээшкининиң идепкейжизи Виталий Монгуш демдеглээн.
  «Бистиң идепкейжилеривис ханын дужаары чаңчыл апарган. Дужааган ханывыс бир-ле кижиниң амы-тынын ап турарын аныяктар дээрзин медереп билип, ону кончуг харыысалгалыг көрүп эгелээни өөрүнчүг. Кызыл хоорайда хан дужаар Төп-биле доктаамал харылзаалыг бис – деп, Артыш Монгуш чугаалаан.
  «Тываның буянныг чүректери» аныяктар шимчээшкининиң активчилери хан дужаарының талазы-биле пропагандалыг хемчеглерни доктаамал чорудуп, кижилерни донор болурунче кыйгырып турарлар.
  Алена НАН-ХОО
  #донор #кровь #службакрови #доноркрови #donor #парень #донорство #деньдонора #тыва #помощь #коронавирус #спасижизнь #здоровье #добро #россия #спб #жизнь #covid19 #карантин #медицина #оставайсядонором #добрыесердцатувы #артышмонгуш #Тыванын_аныяктары_солун

  Реклама