ПЛАСТИЛИНДЕН ДҮРЗҮЛЕР КЫЛЫРЫНГА ЫНАК ООЛ

  0
  11

  ◆ Силерниң үе-чергеңер

  Кызылдың 14 дугаар школазының 5 «а» клазының өөреникчизи Очур Кыргыс бүгү талазы-биле салым-чаяан­ныг оол. 
  Ол «Эдегей» танцы болгаш костюм театрының оолдарның ортумак бө­лүүнче бирги класстан тура барып турар. А танцыга эге базымнарын «Найысылал» арт-төпке эгелээн. Баштайгы башкызы – чүгле Тывада эвес, Россияда билдингир Хоттаб дээр Эрес Аптыы болган. Очур черле бичиизинден-не танцы­лаарынга ынаа аттыг. 
  Очурнуң база бир хандыкшылы футбол болгаш чадаг-терге. Ол хостуг үелеринде эш-өөрү-биле футболдап, кыр­ган ада-иези-биле паркка чадаг-терге мунуп агаарлаарынга туралыг. 
  Ынчалза-даа Очур Кыргыс­тың эң солун, чаптанчыг сонуургалы – пластилинден янзы-бүрү дүрзүлер кылыры. Ол пластилинден янзы-бүрү мультфильмнер маадырлары тударынга дыка ынак. Бо хандыкшылынга ол үе харамнанмас. Мультфильм­нер маадырларын кара ояар кылдыр, өттүндүр кылып каар. 
  Очур – ада-иезиниң эң улуг оглу. Бодундан бичии ийи дуңмалыг. Бодундан бичии дуңмазы, дөрт харлыг Селина, 15 дугаар уруглар сады барып турар. Ол база акызындан дудавас, садикте ыры болгаш танцы бөлгүмнериниң идепкейлиг киржикчизи. Хеймер дуңмазы Найыр январь айда 2 харлапкан. Очур дуңмаларынга үлегерлиг, оларны алчып, ада-иезинге дузалажыр. 
  Очур кырган кырган-авазынга база дыка ынак. Ооң бажыңынче болганчок аалдап баар. Ада-иези сүрүп келбес болза, аңаа каш-даа хона бээр. Кырган кырган-авазы база уйнуунга аттыг болгаш, аңаа амданныг хуужуурлар быжырып, чиксээн чемин садып бээр. Чайгы дыштанылгазында Очур дачага бодунуң кырган-авазы, кырган-ачазының база кырган кырган­-авазының огородунга ногаа тарыжып, суггаржып, күзүн дүжүт ажаарынга дузалажып турар. 

  Урана МОНГУШ. 
  Чуруктарны өг-бүле архивинден алган.

  (Материалды февраль 11-ниң дугаары 6 «Сылдысчыгаш» солунундан номчуп ап болур силер). 

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама