#ПолитСтартап #төлевилел #Тываның_аныяктары #Аныяк_гвардейжилер

  0
  9
  #ПолитСтартап #төлевилел #Тываның_аныяктары #Аныяк_гвардейжилер

  «ПолитСтартап» — Бүгү-россияның «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кадрлар талазы-биле төлевилели. Ук төлевилел 35 хар чедир политиктиг хөй-ниити ажылынга бодунуң күжүн шенээринге белен идепкейлиг амыдыралчы туруштуг аныяктарны илередир.
  «ПолитСтартап» төлевилели күрүне эрге-чагырга органнарынче база Партияның тус чер бот-башкарылгазынче кандидаттар шилилгезиниң баш бурунгаар бадылаашкын чурумунуң иштинде эртип турар.
  2020 чылда Россия Федерациязының 40 субъектилеринге «ПолитСтартап» эртер болгаш, күрүне эрге-чагыргазының хоой­­­­лу­жудулга органнарынче, адми­нистративтиг төптерниң, муниципалдыг тургузугларның төлээлекчи органнарынче соңгулда кампанияларынга хамаар­жыр.
  Бо чылын ук төлевилел ийи аңгы хевирге эртер:
  1. Күрүне эрге-чагыргазының хоойлужудулга органнарынче, административтиг төптерниң соңгулда кампаниялары.
  2. Муниципалдыг тургузуг­ларның төлээлекчи органнарынче соңгулда кампаниялары.
  Бирги хевир элээн каш адыр­ларлыг:
  «Кандидат». РФ-тиң 35 хар чедир хамаатылары — депутат олутче кирери-биле, Партияның баш бурунгаар бадылааш­кынынче бүрүткеткел, ооң мурнунда хоойлужудулга (төлээ­лекчи) база административтиг төптерниң төлээлекчи органнарының депутат мандадын албайн чораан болур ужурлуг;
  «Политтехнолог». РФ-тиң 35 хар чедир хамаатылары — өске политиктиг партияларның кежигүнү болбайн турар, политиктиг технологиялар дугайында ниити билиглиг болгаш, «Кандидаттың» соңгулда кампаниязынга киржир күзелдиглер;
  «Политиктиг автор». Бо дээрге киржикчилерге немелде эрге-байдал болур. Политиктиг сөзүглелдер бижип өөренип алырынга херек болгаш, төлевилелдиң киржикчизи бүрүткел үезинде немей шилип ап болур эрге-байдал.
  Төлевилелдиң чадалары:
  1) февраль 12-ден май 5-ке чедир. Киржикчилер төлевилелдиң сайтызынга онлайн бүрүткедир;
  2) февраль 24-тен апрель 30-ге чедир. Баш удур бадылаашкынче депшидери;
  • Баш удур бадылаашкынның чорудулгазының үезинде киржикчилерниң рольдарының хуваалдазын чорудар.
  • Баш бурунгаар бадылаашкынның бүрүткелин эртип алган киржикчи бүрүзү хууда кабинединге чогуур демдекти салыр.
  • Баш бурунгаар бадылаашкынның бүрүткелин киржикчи кылдыр эртпээн болза, төлевилелге «политтехнолог» кылдыр киржилгезин уламчылаар болгаш, «Кандидаттың» соңгулда кампаниязынга киржип болур.
  3) март 16-дан апрель 30-ге чедир. Төлевилелдиң сайтызын таварыштыр федералдыг дагдыныкчылар болгаш спикерлер киржикчилерге өөредилгени эрттирер.
  4) март 16-дан апрель 30-ге чедир. РФ-тиң субъектилеринге регионалдыг дагдыныкчылар болгаш спикерлер очно өөредилге хемчеглерин чорудар;
  5) март 16-дан май 6-га чедир. регионалдыг дагдыныкчыларны хуваары;
  6) март 25-тен май 26-га чедир. Командаларны хевирлээри («Кандидат»+«Политтехнологи»);
  • «Кандидат» эрге-байдалдыг киржикчи сайтыда хууда кабинединге соңгулда штавын хевирлеп болур. Ону кылырда, «Мээң штавым» опцияны ажыг­лап, «Политтехнолог» эрге-байдалдыг киржикчилерни чалап болур.
  • «Политтехнолог» эрге-байдалдыг киржикчи «Кандидаттың» штавынче кирер чагыгны киирер аргалыг.
  7) апрель 2-ден май 8-ке чедир. Кандидаттарның идепкейлиин көрүп тургаш, федералдыг дагдыныкчыларны хуваары.
  8) май 31-ге чедир. Баш бурунгаар бадылаашкынның агитастыг кампаниязын дагдыныкчыларның дузазы-биле чорудары;
  9) май 31. Баш бурунгаар бадылаашкынның чаңгыс аай хүнү. Төлевилелдиң тиилекчилерин илередири;
  • Баш бурунгаар бадылаашкынның албан-ёзу түңнелдери-биле төлевилелдиң тиилекчилерин илередири.
  10) 2020 чылдың сентябрьның 13-ке чедир. Баш бурунгаар бадылаашкынны эрткен тиилекчилер — төлевилелдиң киржикчилериниң соңгулда кампаниязының ажыл-чорудулгазы.
  Муниципалдыг тургузугларның төлээлекчи органнарынче соңгулда кампаниялары
  Төлевилелдиң киржикчилери кылдыр РФ-тиң 35 хар чедир муниципалдыг тургузугларның төлээлекчи органнарының депутат мандадын моон мурнунда албайн чораан, өске политиктиг партияларның кежигүнү эвес, политиктиг технологиялар дугайында ниити билиглиг, херек кырында соңгулда кампаниязынга киржир күзелдиг хамаатылар болур.
  Маңаа база «Политиктиг автор» деп немелде эрге-байдалды шилип ап болур.
  Төлевилелдиң чадалары:
  1. февраль 12-ден май 5-ке чедир. Онлайн бүрүткел;
  2. март 16-дан апрель 30-ге чедир. Онлайн өөредилге;
  3. март 16-дан апрель 30-ге чедир . Очные образовательные мероприятия с региональными наставниками и спикерами в субъектах РФ;
  4. 16 марта – 6 мая. Регионалдыг дагдыныкчыларны хуваары;
  5. май 31-ге чедир. Баш бурунгаар бадылаашкынның агитация кампаниязын дагдыныкчыларның дузазы-биле чорудары;
  6. март 25-тен май 26-га чедир – 26 мая. Командаларны хевирээри;
  7. май 31 . Баш бурунгаар бадылаашкынның чаңгыс аай хүнү. Төлевилелдиң тиилекчилерин илередири;
  • Баш бурунгаар бадылаашкынның албан-ёзу түңнелдери-биле төлевилелдиң тиилекчилерин илередири.
  «Арга-шыдалдың көзенээ»:
  1. Өөредилге. Төлевилелдиң сайтызынга билдингир политиктерниң, технологтарның, политиктиг консультантыларның, политологтарның соңгулда кампаниязын чорударының дугайында өөредилге кейстери турар. Регионнарга ужуражылгалар үезинде дебаттарга, тренингилерге киржип, боттарыңарның билииңерни, арга-дуржулгаңарны шенеп болур силер.
  2. Команда. Бодуңарның чаңгыс аай үзелдиг талалакчыларыңарны чыып, соңгулда штавын тургузуп алыр силер («кандидат» + «политтехнолог»);
  3. Дагдыныкчы. Силерниң сайтыга идепкейлиг ажыл-чорудулгаңарның түңнели-биле, билдингир политтехнологтарның, регионалдыг эскперттерниң, Күрүне Думазында «ЧДР» партиязының депутаттарының фракция кежигүннериниң болгаш регионнарда янзы-бүрү деңнелде арга-дуржулгалыг депутаттарның аразындан дагдыныкчылыг болур силер. Ол силерге соңгулда кампаниязын канчаар чорударының дугайында консультацияны чорудар.
  4. Келир үе. Баш бурунгаар бадылаашкынны эртип алган киржикчилер «Чаңгыс демниг Россия» партиязының мурнундан сентябрь айда эртер соңгулда кампаниязының кандидаттары болур. А баш бурунгаар бадылаашкынны эртпээн киржикчилер азы төлевилелдиң негелдези ёзугаар баш бурунгаар бадылаашкынга киришпээн, ынчалза-даа боттарын эки талазындан көргүскен кижилерни соңгулда штабтарынга стажировка эртери-биле азы регионалдыг күүсекчи комитеттерже, партияның дээди школазынче чалаар.

  Төлевилел силерге эки аргаларны тургузарыл:
  1. «Чаңгыс демниг Россия» партияның баш бурунгаар бадылаашкынының иштинде шын политикага боттарыңарның күжүңерни ажыглаар арга;
  2. Депутат мандады дээш демиселдиң үезинде агитация кампаниязын чорудуп, дебаттарга киржип, соңгукчуларның болгаш Партияның деткимчезин алыр;
  3. Билдингир политиктер-биле дорт харылзажып, политконсалтинг адырында шыырак дээн специалистер-биле, политиктиг технологтар-биле кады ажылдаар аргалыг болур. Соңгулда кампанияларының он-он чылдарда эртип келген байлак арга-дуржулгазын өөренип, ол талазы-биле билиглерни ап болур силер.
  4. «Чаңгыс демниг Россия» партияның командазының бир кезээ болуру.
  Чурттуң эң-не күштүг партиязынга бо бүгү чүге херегил?
  Эң-не бөдүүнү-биле. Бистерге салым-чаяанныг кижилер херек! Ажылдаарынга белен, эртенги хүнде бистиң-биле кады чурттуң угланыышкынын тудар, чоннуң чуртталгазын экижидери-биле ажылдаар! Силерниң келир үеңер — холуңарда!
  Алена НАН-ХОО

   
  Реклама