«ПРОЕКТОРИЯ» ФОРУМ

  0
  14

  ◆ Чашкы үениң он чылы
  Мээң амыдыралымга бодавааным кайгамчык болуушкун болган. Башкым Ирина Владимировна Белкина-биле кады «ПроеКТОриЯ» деп мергежилче угланыышкынныг Форумче чорупкан бис. Ол Ярославль хоорайда чеди дугаар чыл эртип турар.
  Аңаа чурттуң аңгы-аңгы булуңнарындан 700 ажыг школачы, башкылар, кураторлар болгаш волонтерлар келген. Кызыл хоорайдан үнүпкеш, автобуска, самолётка база поездиге олуруп чорааш, бис Ярославльга чеде берген бис. Бисти «Юбилейная» деп гостиницага чыттырып каан. Бис аңаа чүгле хонуп, эртенги биле кежээки чемивис чип чоруп турган бис. Арткан үени «Локомотив» Дош ареназы деп аттыг дендии улуг бажыңга эрттирип турдувус. Ында школачыларга «Экология», «­Айыы­л чок чорук», «Кадыкшыл», «Долгандыр хүрээлел», «Культурлуг код» база «Бүдүрүлге революциязы» деп кыйгырыглыг алды шөлчүгешти организастаан. Шөлчүгеш бүрүзү аңгы турар черлиг болгаш аңгы өңнүг. Олар мергежил шилииринче угланган аңгы-аңгы онаал­галарлыг.
  Бис «Экология» шөлчүгежин шилип алган бис. Аңаа биске янзы-бүрү кейстер саналдаан. Кейс дээрге тодаргай байдалды сайгарар арга-дыр. Бистиң 9 кижиден тургустунган командавыс кураторувус Настя Коридорова-биле «Экобокс» деп төлевилел чогаадыр кейсти шилип алган. Экобокс Черде болгаш Космоста нарын байдалга үнүштер болгаш дириг культура өстүреринге таарымчалыг экосистеманы көргүзүп турар. Экобокста дузалакчы робот бар. Ону телефон-биле мобилдиг капсырылга таварыштыр өске хоорайдан безин башкарып болур. Бистиң сорулгавыс – экобоксту чедир ажылдап кылыры турган. Бис үнүштерниң өзеринге таарымчалыг температураны канчап кылып алырын санап турдувус. Аңаа биске биологияга, санга болгаш программа тургузарынга билиивис дузалаан. Бистиң командавыс үш хонук дургузунда эптиг-демниг, хөй ажылдаан. Кейс-биле ажылдап турар үеде бистиң эксперттеривис бисти углап-баштап, тайылбырлап берип турган. Төлевилелди бистиң оолдарывыс Даниил Селиверстов, Алексей Мирошник база Ярослав Басов олар камгалап турганнар. Оолдар төлевилелди тулган эки бараалгаткаш, эксперттерниң айтырыгларынга төлептиг харыылааннар.
  Форум меңээ чаа билиглер, чаа эш-өөр, командага ажылдаарының арга-дуржулгазы, аян-чорук болган болгаш хей-аъдымны көдүрген. Мен ынаар катап база баар мен!

  Алина Дударева, 14 харлыг, Кызыл хоорайда Немелде өөредилге төвүнде «ЮНКОР» каттыжыышкын.
  Чурук авторнуу.
  Башкызы Ирина Белкина.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш
  #ПроеКТОриЯ #мечтай #действуй #стань #форум #ктоЯ #будущийЯ

  Реклама