Романтиктиг февраль ай

  0
  6

  Февраль ай аныяктарның ортузунда Ыдыктыг Валентинниң хүнү-биле онзагай. Бо хүннү бүгү делегейде ынакшаан­нар байырлап, ынак­­шы­лын илередир хүн азы байырлал болганын аныяк кижи канчап анаа эрттирерил.
  Ыдыктыг Валентинниң хүнү частың баштайгы тыныжы-биле келир. Улусчу чаңчылдар-биле алыр болза, бо хүнде куштар безин эжин тып алыр. А кижилер аас-кежиктиг чурттаарын күзеп чоруур болгай.
  Ындыг болганда, ынак кижизинге чүнү белекке берип болурул? Бичии «валентинка» чагаажыгаштар болбайн канчаар. Олар чүректерниң ыдыктыг демдээ болгай. Оон аңгыда ынакшылын илереткен шүлүктер, романтиктиг ажык чагаалар болгаш күзээшкиннер онза тааржыр.
  Февраль 14-түң хүнүнде белекчигештер бээри XVII-ки чүс чылда-ла тывылган. Бот-бодунга ынакшааннар чараш чүскүктерни белекке берип чораан. Амгы үеде янзы-бүрү чимис аймаа, чымчак ойнаарактар, чүрек хевиринде суй-белектер бээри чаңчылчаан.
  Бистиң республикавыста бо чараш байырлал аныяк-өскен ортузунда турумчуй бергенин билир бис. Ынчалза-даа чоок кижилериниң сагыш-сеткилин өөртүрү чаң­гыс хүн-биле кызыгаарланмас, бүгү амыдырал оон тургустунган дээрзин утпаза эки.
  Алена НАН-ХОО

  Реклама