Россияда Парлалга хүнү-биле!

  0
  8

  2020 деп онзагай чараш чыл бодунуң эргелеринче кирипкен.
  Чылды Россияда Алдарның бол­гаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлааны-биле, хоочун­нарга, дайын киржикчилеринге дуза кадар ажыл ам-даа күштелир дээрзи билдингир. Бо талазы-биле Тываның аныяк эки турачылары онза идепкейлиг болгаш, улуг назылыг­ларга ачы-дуза чедирери чүгле чаңгыс юбилейлиг чыл-биле кызыгаарлаттынмайн турарын бадыткап турар.
  Ам-даа бүдүн чыл мурнувус­та. Школаларның доозукчула­ры янзы-бүрү өөредилге чер­ле­ринче дужаап кирип, а эр­тем-билиг чедип алган аныяк спе­циалистер күш-ажылчы базымнарынче шымныгып кирер.
  Аныяктарның хүн бүрүде амы­дыралында чедиишкиннер хөй. Оларга ам-даа сайзыралды күзевишаан, боттарывыска үлегер кылдыр ап, оларга чоргаарланыры чугула.
  Январь 11-де, респуб­ликада массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары профессионал ба­­йыр­ла­лын уткуштур түңнел­дерни үндүрүп, тергииннерни шаңнап-мактаан. Оларның ара­зында аныяк фотограф — Ада Тюлюш.
  «Тываның аныяктары» солун база-ла бодунуң ажылын уламчылап, аныяктарның чедиишкиннерин, өөрүшкүзүн, че­дер-четпестерин үлежип, ону солун арнынга чыл дургузунда чырыдар.
  «ТА» солун бедик шынарлыг саазында өңгүр чараш үнүп эгелээниден бээр 3 чыл эрткен. А солун тургустунганындан бээр январь 19-та 87 чыл болган.

  Алена НАН-ХОО

  Реклама