Россияның сургуулдарның X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн

  0
  6
  #Спорт #Тыванын_аныяктары #Спартакиада_студенты

  Эрткен айның эгезинден тура, апрель 3-ке чедир Красноярск хоорайга Россияның сургуулдарның (аныяктарның) X Кышкы Спартакиадазы болуп эгелээн. Аңаа 3200 спортчулар киржир, 214 медальдар болгаш диплом шаңналдалыг, 71 тураскаалдыг шаңналдар болгаш 19 комплект кубок шаңналдары бар.
  Тываның спорт яамызының ажылдакчыларының дыңнатканы-биле алырга, Россияның сургуулдарның (аныяктарның) X Кышкы Спартакиадазынга бистиң республикавыстан спорттуң кышкы хевирлеринге киржир командалар чок болган.
  Ооң байырлыг ажыдыышкынынга РФ-тиң Спорт яамы­зының сайыды Олег Матыцин болгаш Красноярск крайның губернатору Александр Усс, биатлонга ийи дакпыр чемпионнар Ольга Медведцева, Евгений Устюгов база сноубордка Олимпий оюннарының мөңгүн шаңналының эдилекчизи Николай Олюнин киржип, аныяк спортчуларга байыр чедирбишаан, чедиишкиннерни күзээннер.
  «Енисей Сибириниң төвүн­де, кайгамчыктыг хүндүлээчел Красноярск хоорайга силер-биле кады турары меңээ улуг өөрүшкү-дүр. Эрткен чы­­лын Крас­ноярск Бүгү-деле­гей­ниң Кыш­кы универсиадазының тө­вү турган.
  Бү­гү-делегейниң студенчи спорт федерациязының база өс­ке-даа федерацияларның мур­нундан силерге, краснояр­жыларга, муң-муң аалчыларга көргүс­кен чы­лыг-чымчак, культурлуг чорууңар дээш четтиргенивисти илереттивис» — деп, федералдыг сайыт чугаалаан.
  Аныяк спортчулар-биле ужуражып тура, Олег Матыцин мынчаар чугаалаан: «Спартакиада — спортчу улуг байырлал-дыр. Ол силер­ге ам-даа күштүг база эвилең- ээлдек болурунга арганы көр­гүзер деп, бүзүреп тур мен. Чүгле спортчу аренага эвес, өске-даа күзелдериңерни чедип алырынга дузаалаар. Эң-не кол чүүл – улуг чуртувус Россияның төлептиг хамаатылары болуру. Чүге дизе силерниң холуңарда – бистиң келир үевис».
  Россияның Спорт яамызының сайыды боттарының төлээлеп турар регионнары дээш чоргаарланырын база спортчу тиилелгелерни аныяк­тарга күзээн.
  Спартакиаданың програм­мазынче спорттуң 15 хеви­ри кирген. Красноярск хоо­райда биатлонга, дагга хаактааш­кынга, шорт-трек­­ке, хаак ча­рыжынга, сноубордка, ориен­тир­лиг спорт­­ка, коньки­ге фигурлуг чуң­гулаашкынга, фристайл­га, шайбалыг хөккейге база бөмбүктүг хөккейге маргылдаалар эртип турар.
  Краснодар крайның Со­чи спортчуларны хүээп ап, бобслейге, кёрлингиге бол­гаш шанактыг спортка маргылдаа­ларны эрттирер.
  Челябинск коньки спортунга, а Пермь край хаактыг ийи кижиниң демиселинге спорт­чу маргылдааны эрттирер.
  Россияның сургуулдарның (аныяктарның) 2020 чылдың X Кышкы Спартакиадазының түңнел чадазы Россияның 4 аңгы субъектилеринге эртер дээрзин сагындыраал.
  Алена НАН-ХОО
   
  Реклама