САЛЫМ-ЧАЯАННЫГ КЫС

  0
  22

  Ай-кыс Камзарова – Ээрбек ортумак школазының 4 «б» клазының өөреникчизи. Ол – эки өөредилгелиг, корум-чурумнуг, эш-өөрзүрек, баштак-хөглүг, дузааргак, ырлаар, танцылаар, шүлүктер чогаадырынга ынак, уран-шевер-бүгү талазы-биле талантылыг кыс.
  Ай-кыс 2 акылыг, 1 бичии дуңмалыг. Оларның авазы ажы-төлүн чажындан-на ажылгыр-кежээ кижилер кылдыр өстүрүп турар. Ай-кыс дуңмазы Айлаң-биле өөренип, онаалгаларын кылып каапкаш, авазы ажылындан кээриниң мурнунда бажыңын арыг кылдыр аштап чуггаш, ооң ынак чеми блиныны чаагай кылдыр кылып каарлар. Авазы келгеш, уругларының кежээзин чаптап, үнелеп, оларны эр-хейлер деп чассыдып каар.
  Ындыг бичии, 4-кү классчы уругнуң ажыл кылып турда, шимченгирин иштимде кайгап, мындыг бичии уруглар шуптузун кылып билир, чаптанчыгларын деп бодал бажымга кирди.
  Ай-кыс бичиизинден-не төрээн тыва дылынга ынак, ону хүндүлеп, хумагалап чоруур. Школа, суур, кожуун, республика чергелиг уран номчулга мөөрейлериниң идепкейлиг киржикчизи болгаш шаңналдыг черлерниң эдилекчизи.
  — Бодуңнуң сагыш-сеткилиңге солун кылдыр арткан бир чедиишкиниң дугайында чугаалап көрем, Ай-Кыс?
  — Республиканың К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саңынга Тыва дыл хүнүнге болгаш Тываның улустуң чогаалчызы А. Даржайның 75 харлаанынга тураскааткан бодунуң чогаатканы шүлүк мөөрейинге киришкеш 1-ги черни алганым меңээ улуг өөрүшкү болган. Бистиң чогааткан шүлүктеривис К.И. Чуковский аттыг уруглар ном саңының үндүрген «Край мой любимый» деп номунче кирген. Ол дээш чоргаарланыр мен.
  — Ам карантин үези болгай. Мындыг берге үеде эш-өөрүңге чүнү чугаалаксаар сен, Ай-кыс?
  — Ам бо берге халдавырлыг аарыг үезинде, кудумчуже үнүп халывайн, кадыывысты камнап, бажыңнарыңарга хөй номчуттунуп, өөренип, бижиттинип, чуруттунуп, ажыктыг чүүлдерден кылып, ада-иеңерге дузалажырыңарны күзээр-дир мен, өңнүктер.
  Бо чаптанчыг Ай-кыс, ам-даа улуг мөөрейлерге киржип, Тывавыс­тың база бир үлегерлиг кызы болуп өзеринге бүзүрээр мен.
  Алдынай СААЯ.

  #СылдысчыгашСолуну
  #СолунСылдысчыгаш

  Реклама