#Шагаа_2020_Күске_чылы_ужурлар ЧЫЛЫВЫСТЫҢ ШЫНАРЫ

  0
  241

  Өг-бүле тутканнарның меңгилери 9:1, 8:7, 6:2, 4:3 болур болза, ол ийиниң сагыш-сеткили тааржыр, эви быжыг, эди кѳвей, аас-кежиктиг болганы ол.
  Өгленгеннерниң меңгилери 9:9, 8:8, 7:7, 6:6, 5:5, 4:4, 3:3, 2:2, 1:1 болур болза, шын байы ол. А 9:2, 8:3, 7:4, 6:1 болурга, чедимче чок. Ынчалза-даа өг-бүлениң чогумчалыы, аас-кежии ийи кижиниң боттарындан дорт хамааржыр. Бодамчалыг болур болза, кандыг-даа бергелерни кады ажып эрте бээр. Ону «Кижиниң меңгизи» эгеден кѳѳр.
  Аргалыг-ла болза, Чымчак (Күске, Инек, Тоолай, Чылан, Хой, Мечи, Дагаа) чылдарда өгленчири таарымчалыг. Кадыг (Пар, Улу, Аът, Ыт, Хаван) чылдарда ѳг-бүле тудар кижилер арыгладыр ужурлуг. Эр кижи Кадыг, кыс кижи Чымчак чылдыг болза, өг- бүле болуру берге.
  Күске чылдыг эр кижи чазын азы чайын төрүттүнген болза, чөпшүл, дорт болур. Ону бодум көрүп чор мен. Күзүн азы кыжын төрүттүнген болза, бай-шыырак болгаш 4 оолдуг болур. Эмиинде азы эгин артында меңниг болза, эки эвес, 12 база 20 хар айыылдыг. Январь, октябрь айларда хөөржүдүлге барбас.
  Күске чылдыглар аарыыр болза, эмненири берге. Аът чылдыг кижини кадайланмааны дээре. 7 харлыында өлбээн болза, 90 хар четкеш, 7 айның 13 хүнүнде назы төнер.
  Күске чылдыг кыс кижи чазын азы чайын төрүттүнерге, амыдыралы чаагай. Күзүн азы кыжын төрүттүнерге, ортумак, чөпшүл, кортук, төрелзирек, ажылгыр, дүрген уттуучал, ажыныычал, бай, 5 оглунуң 3-нүң күжүн көөр, кезек када аарып болур.
  Мойнунда бачыттыг, Инек азы Аът чылдыг Кижи-биле таарышпас. 15 база 37 хар айыылдыг. 61 азы 73 харлыында өлбезе, 81 харга чедер. Күске хүнде кадай алыры, ажылга кирери, садыг кылыры, хаалга ажыдары эки. Ол хүн хан үндүрери, уруг азыраары, аът чарыштырары чедимче чок. Күске (дүн ортузу) шакта (23.40–01.40) төрүттүнген кижи улуг кежиктиг, чымчак сеткилдиг, шынчы, олча тывар.
  К-К. Чооду, хоочун журналист

   
  Реклама